Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Identification number in the register: 53138734760-09
Registration date: 13/12/2010 17:30:57

The information on this entity was last modified on: 17/11/2014 15:32:45
The date of the last annual update was: 17/11/2014 15:32:45

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

NOVE

vereniging

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Trade, business & professional associations

    Contact details

Kosterijland, 15
Bunnik 3981 AJ
NETHERLANDS

(+3185) 4014750

(+3185) 4014759

NOVE is the Dutch association for independant fuel suppliers (to fuel stations, for construction and agriculture purposes, for heating, for inland marine and seagoing vessels)

Factsheet (in Dutch):
NOVE: Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche
De brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van onafhankelijke bedrijven (niet direct
gebonden aan oliemaatschappijen) die actief zijn in handel, transport, opslag en verkoop van
vloeibare en gasvormige brandstoffen en smeermiddelen. NOVE is in 1907 opgericht als
branchevereniging van kolenhandelaren.
De leden van NOVE zijn actief in de landhandel (daaronder wordt verstaan de opslag,
vervoer, transport, handel en verkoop van brandstof op het land), brandstoflevering aan de
binnenvaartsector en aan de zeevaart.
Feiten
• Van de onafhankelijke handel in brandstoffen is 75% aangesloten bij NOVE
• NOVE heeft 185 leden, waarvan 145 landhandel, 30 binnenvaart en 10 zeevaart
• Van de 4.000 tankstations in Nederland zijn er 1.000 lid van NOVE
• Van 36 brandstofdepots zijn 22 depots lid van NOVE
• Van 13,8 miljard liter brandstof voor het wegverkeer wordt 40% verhandeld door
bedrijven aangesloten bij NOVE.
• Van de 1.000 tankwagens in Nederland is 80% van leden van NOVE
• Van de 16 miljoen ton verkochte stookolie in Nederland voor bunkering van
zeeschepen wordt 8 miljoen verhandeld door NOVE-leden. (Rotterdam is de derde
zeebunkering-haven van de wereld)
• Van de 105 bunkerboten (binnenvaart) zijn er 95 aangesloten bij NOVE.
(Nederland is nummer 1 in Europa op het gebied van binnenvaartbunkering)
• In 2009 717.000 ton gasolie geleverd aan binnenvaartschepen
• In 2009 ca 150.000 binnenvaartbunkeringen
• 325 fte’s direct werkzaam in de binnenvaartbunkering
NOVE is actief in overleg met Europese, landelijke en lokale overheden in onder meer de
volgende dossiers:
• Europees Parlement: zwavelarme brandstoffen binnenvaart
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat: veiligheid schepen, MARPOL-wetgeving
• Ministerie van VROM: biobrandstoffen, voorkomen bodemverontreiniging
• Ministerie van Financiën: veiling rijkswegstations, accijnzen
• Ministerie van Sociale Zaken: CAO Brandstofhandel
• Ministerie van VWS: tabakswet (tankshops)
• Ministerie van Economische Zaken: crisisbeleid, accijnsteruggaaf bij faillissement,
betalingsverkeer
Aangesloten bij:
• NVG, Nederlandse Vereniging van Groothandel (gelieerd aan VNO-NCW)
• UPEI, Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren
• IBIA, internationale organisatie voor zeebunkerbedrijven
• CTGG, Commissie Transport Gevaarlijke Goederen
Website: www.nove.nl
Magazine: NOVE Visie (kwartaaluitgave)

    Person with legal responsibility

Mr  Erik de Vries

directeur

    Person in charge of EU relations

Mr  Erik de Vries

directeur

    Goals / remit

Behartigen van belangen van aangesloten leden die actief zijn in de brandstofhandel.
Taakgebieden: informatievoorziening (incl opleidingen), afsluiten CAO, advies op gebied van arbeidsvoorwaarden, lobby, sociaal netwerk.

  • European
  • national

    Activities

Belangenhartiging op het gebied van milieu, veiligheid, arbeidszaken, energiezaken, brandstofzaken fiscale zaken

    Number of persons involved in the activities described in the box above

2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Energy

    Membership and affiliation

NVG/VNO-NCW
UPEI
IBIA
CCOG
Detailhandel Nederland

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 50,000  €

0 €

0 €

80% contributie, 20% overige inkomsten

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.