Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Načo slúži registrácia?

Registrácia v registri transparentnosti predstavuje verejné prehlásenie, že vy alebo vaša organizácia, vaši zamestnanci, členovia alebo zástupcovia budete plne dodržiavať zásady kódexu správania, akceptovať dodržiavanie dohodnutých pravidiel a udržiavať transparentné vzťahy s európskymi inštitúciami. Registráciou zároveň dáte verejne najavo skutočnosť, že aktívne prispievate k procesu rozhodovania EÚ a že vaše názory a záujmy, resp. názory a záujmy tých, ktorých zastupujete, ste predstavili tvorcom politiky EÚ.

Zástupcovia a členovia európskych inštitúcií budú mať pri kontakte s vami alebo vašou organizáciou istotu, že komunikujú so subjektom, ktorý rešpektuje demokratické hodnoty a je pripravený poskytnúť verejnosti základné informácie o tom, kto sa podieľa na procese rozhodovania EÚ.

  • Na základe registrácie budete dostávať upozornenia vždy, keď Európska komisia uverejní nový plán realizácie alebo začne verejnú konzultáciu v oblasti, o ktorú sa zaujímate.
  • Podľa článku 22 medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti: „Vydávanie a kontrolu preukazov oprávňujúcich na dlhodobý vstup do budov Európskeho parlamentu bude aj naďalej vykonávať Európsky parlament. Tieto preukazy budú vydané pre fyzické osoby, ktoré zastupujú organizácie patriace do rozsahu pôsobnosti registra alebo pre ne pracujú, a to len vtedy, ak sa tieto organizácie alebo fyzické osoby zaregistrovali. Z registrácie však nevyplýva automatický nárok na uvedený preukaz.“