Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Zašto registrirati organizaciju?

Upisom vaše organizacije u registar transparentnosti i obvezujuæi se da æete vi osobno pa tako i vaši zaposlenici, èlanovi ili zastupnici u potpunosti poštovati pravila kodeksa ponašanja javno izjavljujete da vaša organizacija želi „igrati po pravilima” i komunicirati s europskim institucijama na potpuno transparentan naèin. Time javno obznanjujete i da aktivno doprinosite procesima u EU-u istovremeno osiguravajuæi da su donositelji odluka u EU-u upoznati s vašim mišljenjem i interesima odnosno interesima subjekata koje zastupate.

Službenici i èlanovi europskih institucija bit æe sigurni da u interakciji s vama doista komuniciraju s organizacijom koja poštuje naèela demokracije i voljna je javno objaviti minimalnu kolièinu informacija potrebnu da bi graðani znali tko su sudionici procesa u EU-u.

  • Nakon što se registrirate, svaki put kada Komisija objavi novi program djelovanja ili pokrene javno savjetovanje u podruèju od vašeg interesa primit æete obavijest e-poštom.
  • U skladu s èlankom 22. meðuinstitucijskog sporazuma o registru transparentnosti: „Ova æe institucija i dalje biti zadužena za izdavanje i kontrolu iskaznica za dugoroèni pristup zgradama Europskog Parlamenta. Te æe se iskaznice izdavati samo pojedincima koji zastupaju ili rade za organizacije obuhvaæene podruèjem primjene registra transparentnosti u koji su spomenute organizacije ili pojedinci upisani. Meðutim registracija ne podrazumijeva automatski pravo na tu iskaznicu.”