Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Vem förväntas registrera sig?

Alla organisationer och egenföretagare oavsett rättslig status som bedriver verksamhet som omfattas av registret förväntas registrera sig. (Vilka verksamheter som undantas framgår av punkterna 8 och 9 i del IV, ”Registrets användningsområde”, i det interinstitutionella avtalet.)

Undantag och närmare förklaringar för

  • kyrkor och religiösa samfund
  • politiska partier
  • lokala, regionala och kommunala myndigheter

anges i det interinstitutionella avtalets ”Särskilda bestämmelser”. I punkterna 11-13 fastställs följande:

11. Kyrkor och religiösa samfund berörs inte av registret. Deras byråer eller rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk som företräder dem gentemot EU-institutionerna samt deras organisationer förväntas dock registrera sig.

12. Politiska partier berörs inte av registret. Organisationer med verksamhet som omfattas av registret, som bildas eller stöds av politiska partier, förväntas dock registrera sig.

13. Lokala, regionala och kommunala myndigheter berörs inte av registret. Deras byråer eller rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk som företräder dem gentemot EU-institutionerna samt deras organisationer förväntas dock registrera sig.

Observera: Punkt 13 har preciserats i ett officiellt uttalande från kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič: ”Verksamhetsgrenar som utgör en integrerad del av sin organisations förvaltning och där lokala, regionala eller kommunala anställda arbetar med verksamhet som motsvarar organisationens institutionella eller konstitutionella uppdrag, förväntas därför inte registrera sig. Däremot förväntas självständiga strukturer med privaträttslig ställning registrera sig, om de grundats för verksamhet som registret omfattar. Detta gäller även strukturer där myndigheter under riksnivå går samman med privata intressen.”

EU-ländernas och andra länders regeringar, internationella mellanstatliga organisationer och deras diplomatiska beskickningar förväntas inte registrera sig.

Nätverk, plattformar eller andra former av kollektiv verksamhet som saknar rättslig status eller status som juridisk person, men som dock i praktiken utgör en källa till organiserat inflytande och vilkas aktiviteter omfattas av registret, förväntas registrera sig. I sådana fall bör en av dess medlemmar utses till kontaktperson som är ansvarig för deras förbindelser med registrets sekretariat.