Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Kto by sa mal zaregistrovať?

V zásade by sa do registra mali zaregistrovať všetky organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa zaoberajú činnosťami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra, bez ohľadu na ich právny status. (Činnosti vylúčené z rozsahu pôsobnosti registra nájdete v článkoch 8 a 9 časti IV „Rozsah pôsobnosti registra“ medziinštitucionálnej dohody).

Výnimky alebo spresnenia, ktoré sa týkajú:

  • cirkví a náboženských spoločenstiev;
  • politických strán;
  • miestnych, regionálnych a samosprávnych orgánov;

sú uvedené v časti „Osobitné ustanovenia“ medziinštitucionálnej dohody (články 11 až 13) takto:

11. Registrácia sa nevzťahuje na cirkvi. Od ich reprezentačných kancelárií alebo nimi zriadených subjektov, kancelárií a sietí vytvorených na to, aby ich zastupovali pri jednaniach s inštitúciami EÚ, a takisto od ich združení sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

12. Registrácia sa nevzťahuje na politické strany. Od všetkých organizácií, ktoré politické strany založia alebo podporujú a ktoré sa zaoberajú činnosťami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra, sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

13. Registrácia sa nevzťahuje na miestne, regionálne a samosprávne orgány. Od ich reprezentačných kancelárií alebo nimi zriadených subjektov, kancelárií a sietí vytvorených na to, aby ich zastupovali pri jednaniach s inštitúciami EÚ, a takisto od ich združení sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

Poznámka: podpredseda Komisie Šefčovič poskytol takýto doplňujúci výklad k článku 13: „Registrácia sa neočakáva od útvarov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť správneho orgánu, zamestnávajú miestnych, regionálnych alebo samosprávnych úradníkov a podieľajú sa na činnostiach zodpovedajúcich ich inštitucionálnym alebo konštitucionálnym úlohám. Registrácia sa však očakáva od autonómnych súkromnoprávnych subjektov, ktoré sú čiastočne zložené z verejných orgánov na regionálnej úrovni a ktoré zároveň reprezentujú súkromné záujmy, vytvorených s cieľom vykonávať činnosti spadajúce do rozsahu pôsobnosti registra“.

Registrácia sa neuplatňuje na vlády členských štátov, vlády tretích krajín, medzinárodné medzivládne organizácie a ich diplomatické misie.

Od sietí, platforiem alebo iných foriem kolektívnej činnosti bez právneho statusu alebo právnej subjektivity, ktoré však sú de facto zdrojom organizovaného vplyvu a zapájajú sa do činností patriacich do rozsahu pôsobnosti registra, sa očakáva, že sa zaregistrujú. V takomto prípade by si mali ich členovia určiť jedného zo svojich radov ako kontaktnú osobu zodpovednú za vzťahy so správou registra.