Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Kto powinien się zarejestrować?

W zasadzie oczekuje się rejestracji ze strony wszelkich organizacji lub samozatrudnionych osób zaangażowanych w działalność wchodzącą w zakres rejestru, niezależnie od ich statusu prawnego. (Informacje o rodzajach działalności nieobjętych zakresem rejestru znajdują się w części IV „Zakres rejestru” porozumienia międzyinstytucjonalnego - art. 8 & 9).

Wyjątki lub doprecyzowania dotyczące tej zasady odnoszą się do:

  • kościołów i wspólnot religijnych
  • partii politycznych
  • władz lokalnych, regionalnych i gminnych

które są opisane w części „postanowienia szczegółowe” porozumienia międzyinstytucjonalnego: art. 11-13 o następującym brzmieniu:

11. Kościoły i wspólnoty religijne nie są objęte rejestrem. Oczekuje się jednak rejestracji ze strony biur przedstawicielskich lub podmiotów prawa, biur i sieci utworzonych w celu ich reprezentowania w kontaktach z instytucjami UE, a także ich stowarzyszeń.

12. Partie polityczne nie są objęte rejestrem. Oczekuje się jednak rejestracji ze strony wszelkich organizacji stworzonych lub wspieranych przez partie, które są zaangażowane w działalność wchodzącą w zakres rejestru.

13. Władze lokalne, regionalne i gminne nie są objęte rejestrem. Oczekuje się jednak rejestracji ze strony biur przedstawicielskich lub podmiotów prawa, biur i sieci utworzonych w celu ich reprezentowania w kontaktach z instytucjami UE, a także ich stowarzyszeń.

Uwaga: art.13 został doprecyzowany w następującym oświadczeniu wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča: „Rejestrem nie będą objęte zatem służby stanowiące integralną część organów administracji, w których pracują lokalni, regionalni lub gminni urzędnicy i które prowadzą działalność związaną z ich instytucjonalnymi lub konstytucyjnymi uprawnieniami”. Rejestracji podlegają jednak struktury autonomiczne o prywatnym statusie prawnym, które obejmują organy publiczne szczebla niższego niż krajowy, w których pojawia się jednak również interes prywatny, stworzone w celu prowadzenia działalności objętej zakresem rejestru.

Rejestracji nie podlegają rządy państw członkowskich UE, rządy państw trzecich, międzynarodowe organizacje międzyrządowe ani ich przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Oczekuje się rejestracji ze strony sieci, platform i innych rodzajów kolektywnej działalności niemających statusu prawnego lub osobowości prawnej, lecz stanowiących faktycznie źródło zorganizowanego wpływu i zaangażowanych w działalność wchodzącą w zakres rejestru. W takich przypadkach ich członkowie powinni wyznaczyć spośród siebie jedną osobę do kontaktów, odpowiedzialną za stosunki z administracją rejestru.