Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Kam vajadzētu reģistrēties?

Principā jāreģistrējas ir visām organizācijām un pašnodarbinātajām personām (lai kāds arī būtu to juridiskais statuss), kuras veic tādas darbības, kas ir šā reģistra pārziņā. (Informāciju par darbībām, kas ir reģistra pārziņā, skatiet iestāžu nolīguma IV daļā “Reģistra izmantošanas joma”, 8. un 9. pantā.)

Šī principa izņēmumi un precizējumi, kas attiecas uz:

  • baznīcām un reliģiskām kopienām,
  • politiskām partijām un
  • vietējām, reģionālajām un pilsētu pašvaldībām,

ir aprakstīti Iestāžu nolīguma daļas “Īpaši noteikumi” 11., 12. un 13. punktā šādi:

11. Baznīcas reģistrā neuzskaita. Tomēr to pārstāvības birojus vai juridiskās struktūras, iestādes un tīklus, kas radīti to pārstāvībai ES iestādēs, un to apvienības ir paredzēts reģistrēt.

12. Politiskās partijas reģistrā neuzskaita. Tomēr visas organizācijas, ko tās rada vai atbalsta un kas veic darbības, kuras ir reģistra pārziņā, ir paredzēts reģistrēt.

13. Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības reģistrā neuzskaita. Tomēr to pārstāvības birojus vai juridiskās struktūras, iestādes un tīklus, kas radīti to pārstāvībai ES iestādēs, un to apvienības ir paredzēts reģistrēt.

NB! 13. pants ir precizēts, pamatojoties uz šādu priekšsēdētāja vietnieka Maroša Šefčoviča publisko ziņojumu: “Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības iestādes, kuru ierēdņi sniedz pakalpojumus, kas ir šo iestāžu administrēšanas neatņemama sastāvdaļa, un veic darbības, kas atbilst to institucionālajiem un konstitucionālajiem principiem, nebūs paredzēts reģistrēt”. Neskatoties uz to, autonomas struktūras ar privātu juridisko statusu, kuras ietver vietējās un reģionālās iestādes, bet vienlaikus apmierina arī privātās intereses, un kuras ir izveidotas, lai veiktu darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma, vajadzētu reģistrēt.

ES dalībvalstu valdības, trešo valstu valdības, starptautiskās starpvaldību organizācijas un to diplomātiskās misijas nav paredzēts reģistrēt.

Tīkli, forumi vai citas kolektīvās darbības formas, kam nav juridiska statusa vai kas nav uzskatāmas par juridiskām personām, taču kam ir faktiska organizēta ietekme un kas veic darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma, ir paredzēts reģistrēt. Šādos gadījumos šo veidojumu dalībniekiem būtu no sava vidus jāieceļ viena kontaktpersona, kas atbildētu par attiecībām ar reģistra pārvaldi.