Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Kas turėtų užsiregistruoti?

Registruotis turėtų visos organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys, užsiimantys į registro taikymo sritį patenkančia veikla, nepaisant jų teisinio statuso (į registro taikymo sritį nepatenkančią veiklą žr. tarpinstitucinio susitarimo IV dalies „Registro taikymo sritis“ 8 ir 9 str.).

Šio principo išimtys ir patikslinimai dėl

  • bažnyčių ir religinių bendruomenių,
  • politinių partijų,
  • vietos, regioninių ir savivaldos institucijų

aprašyti tarpinstitucinio susitarimo dalies „Specialiosios nuostatos“ 11–13 punktuose:

11. Bažnyčios ir religinės bendruomenės neturi registruotis. Tačiau jų atstovybės arba teisiniai subjektai, biurai ir tinklai, sukurti siekiant atstovauti joms bendraujant su ES institucijomis, taip pat jų asociacijos, turėtų registruotis.

12. Politinės partijos neturi registruotis. Tačiau visos partijų įsteigtos arba remiamos organizacijos, užsiimančios į registro taikymo sritį patenkančia veikla, turėtų registruotis.

13. Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos neturi registruotis. Tačiau jų atstovybės arba teisiniai subjektai, biurai ir tinklai, sukurti siekiant atstovauti joms bendraujant su ES institucijomis, taip pat jų asociacijos, turėtų registruotis.

PASTABA. 13 straipsnis buvo patikslintas viešame EK pirmininko pavaduotojo M. Šefčovičiaus pareiškime: „Tarnybos, kurios yra sudėtinė administravimo struktūrų dalis ir kuriose dirba vietos, regionų ar savivaldybės pareigūnai, užsiimančios veikla, atitinkančia jų institucinę ar konstitucinę kompetenciją, registruotis neturėtų. Vis dėlto savarankiškos privataus teisinio statuso struktūros, į kurių sudėtį įeitų subnacionalinio lygmens viešosios įstaigos ir privačių interesų organizacijos, sukurtos užsiimti veikla, patenkančia į registro taikymo sritį, turėtų registruotis.“

ES valstybių narių vyriausybės, trečiųjų šalių vyriausybės, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos bei jų diplomatinės misijos neturi registruotis.

Tinklai, platformos ar kitos kolektyvinės veiklos formos, neturinčios teisinio statuso ar teisinio subjektiškumo, tačiau kurios de facto yra organizuotos įtakos šaltinis ir kurios užsiima į registro taikymo sritį patenkančia veikla, turėtų registruotis. Tokiais atvejais jų nariai turėtų išrinkti vieną narį, atsakingą už jų ryšius su registro administracija.