Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Kome je registar namijenjen?

U naèelu bi se morale registrirati sve organizacije i samozaposlene osobe, neovisno o svom pravnom statusu, koje se bave aktivnostima obuhvaæenim podruèjem primjene registra. (Za aktivnosti koje nisu obuhvaæene registrom vidi IV. dio „Podruèje primjene registra” meðuinstitucijskog sporazuma, èlanci 8. i 9.).

Iznimke ili preciznija objašnjenja koji se odnose na sljedeæe sluèajeve:

  • crkve i vjerske zajednice
  • politièke stranke
  • lokalna, regionalna i opæinska tijela

Ti su sluèajevi opisani u „posebnim odredbama” meðuinstitucijskog sporazuma: stavak 11. do 13. kako slijedi:

11. Registar nije namijenjen crkvama. Meðutim, njihova predstavništva ili pravni subjekti, uredi ili mreže koji ih zastupaju pri Europskim institucijama, kao i njihova udruženja morali bi se registrirati.

12. Registar nije namijenjen politièkim strankama. Meðutim, sve organizacije koje one uspostavljaju ili podupiru, a koje se bave aktivnostima obuhvaæenim podruèjem primjene registra, morale bi se registrirati.

13. Registar nije namijenjen lokalnim, regionalnim i opæinskim tijelima. Meðutim, njihova predstavništva ili pravni subjekti, uredi ili mreže koji ih zastupaju pri Europskim institucijama, kao i njihova udruženja morali bi se registrirati.

Napomena: Èlanak 13. objašnjen je u sljedeæoj izjavi potpredsjednika Šefèovièa: „Stoga se službe državne uprave u kojima rade državni službenici na lokalnoj, regionalnoj ili opæinskoj razini i koje se bave aktivnostima koje odgovaraju njihovim institucijskim ili ustavnim zaduženjima, ne moraju upisivati u registar”. Meðutim, autonomne strukture s privatnopravnim statusom meðu koje se ubrajaju podnacionalna tijela javne vlasti koja ukljuèuju i privatne interese, a koje su uspostavljene s ciljem obavljanja aktivnosti obuhvaæenih podruèjem primjene registra morale bi se u njega upisati.”

Vlade država èlanica EU-a, vlade treæih zemalja, meðunarodne meðuvladine organizacije kao i njihove diplomatske misije ne moraju se registrirati.

Mreže, platforme ili drugi oblici zajednièkih aktivnosti bez pravnog statusa ili pravne osobnosti, ali koji su de facto na organiziran naèin utjeèu na donošenje poilitka te koji se bave aktivnostima koje su obuhvaæene podruèjem primjene registra morale bi se registrirati. U tim sluèajevima, organizacija bi trebala odabrati jednog èlana koji æe biti osoba za kontakt u svoj komunikaciji s upravom registra.