Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Kellelt eeldatakse registreerimist?

Registreerimist eeldatakse õiguslikust seisundist olenemata kõigilt organisatsioonidelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. (Registris hõlmamata tegevused – vt institutsioonidevahelise kokkuleppe IV osa „Registri kohaldamisala” artiklid 8 ja 9).

Erandeid, mis käsitlevad:

  • kirikuid ja usukogukondi;
  • parteisid;
  • kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi,

on kirjeldatud institutsioonidevahelise kokkuleppe erisätete punktides 11 kuni 13 järgmiselt:

11. Register ei hõlma kirikuid ja usukogukondi. Registreerimist eeldatakse siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindada neid suhetes ELi institutsioonidega, samuti nende ühendustelt.

12. Register ei hõlma parteisid. Registreerimist eeldatakse siiski parteide loodud või nende poolt toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse.

13. Register ei hõlma kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi. Registreerimist eeldatakse siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindada neid suhetes ELi institutsioonidega, samuti nende ühendustelt.

NB! Punkti 13 on täpsustatud asepresident Šefčoviči järgmise avaldusega: „Teenuste puhul, mis moodustavad olulise osa nende administratsioonist, kus on ametis kohalikud, piirkondlikud või munitsipaalametnikud ning mille tegevus vastab nende institutsionaalsetele või põhiseaduslikele volitustele, registreerimist ei eeldata.” Eraõiguslikelt autonoomsetelt struktuuridelt, mis hõlmavad piirkondlikke ametivõime, kuid milles osaletakse ka erahuve silmas pidades, ning mis loodi registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks, eeldatakse aga registreerimist.

Registreerimist ei eeldata ELi liikmesriikide valitsustelt, kolmandate riikide valitsustelt, rahvusvahelistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt ning nende diplomaatilistelt esindustelt.

Registreerimist eeldatakse võrgustikelt, platvormidelt ja kollektiivse tegevuse muudelt vormidelt, millel ei ole õiguslikku seisundit või juriidilise isiku staatust, kuid mis de facto kujutavad endast organiseeritud mõjutamise allikat ja mille tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. Sellisel juhul peavad liikmed määrama enda seast ühe, kes on vastutav kontaktisik suhetes registri haldajaga.