Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Ποιοι πρέπει να καταχωριστούν;

Κατ' αρχήν, "αναμένεται από όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου, να εγγραφούν σε αυτό". (Για τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του μητρώου, βλ. Μέρος IV “Πεδίο εφαρμογής του μητρώου “ της διοργανικής συμφωνίας - άρθρα 8 και 9).

Εξαιρέσεις ή διευκρινίσεις ως προς την αρχή αυτή, που αφορούν:

  • εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες
  • πολιτικά κόμματα
  • τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές,

περιγράφονται στο μέρος "ειδικές διατάξεις" της διοργανικής συμφωνίας, παράγραφοι 11 έως 13 ως εξής:

"11. Το Μητρώο δεν αφορά τις Εκκλησίες. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπροσωπειών τους ή τους νομικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να τις εκπροσωπούν στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους, να εγγραφούν σε αυτό.

12. Το Μητρώο δεν αφορά τα πολιτικά κόμματα. Όμως, αναμένεται από όλες τις οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή στηρίζουν οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου να εγγραφούν σε αυτό.

13. Το Μητρώο δεν αφορά τις τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπροσωπειών τους ή νομικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να τις εκπροσωπούν στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους, να εγγραφούν σε αυτό."

Προσοχή: Οι διατάξεις του άρθρου 13 έχουν διευκρινιστεί με την ακόλουθη δημόσια δήλωση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μ. Σέφτσοβιτς: Οι υπηρεσίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διοίκησης στην οποία υπάγονται, είναι στελεχωμένες με τοπικούς, περιφερειακούς ή δημοτικούς υπαλλήλους και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνάδουν με τις θεσμικές ή συνταγματικές τους αρμοδιότητες, δεν θα αναμένεται να καταχωριστούν. Οι αυτόνομοι φορείς, με νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, που περιλαμβάνουν δημόσιες υποεθνικές αρχές, στους οποίους όμως μετέχουν και ιδιωτικά συμφέροντα, και οι οποίοι συστάθηκαν για να ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου, αναμένεται να καταχωρίζονται σε αυτό.

"Δεν αναμένεται να εγγραφούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι κυβερνήσεις τρίτων χωρών, οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί και οι διπλωματικές αποστολές τους."

"Αναμένεται να εγγραφούν στο Μητρώο τα δίκτυα, πλατφόρμες ή άλλες μορφές συλλογικής δράσης χωρίς νομικό καθεστώς ή νομική προσωπικότητα αλλά που αποτελούν de facto πηγή οργανωμένου επηρεασμού και συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη τους θα πρέπει να δηλώνουν ένα εξ αυτών ως υπεύθυνο επικοινωνίας για τις σχέσεις τους με τους υπευθύνους του Μητρώου."