Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Kdo by se měl zaregistrovat?

V zásadě se očekává, že do rejstříku se bez ohledu na svou právní subjektivitu zaregistrují veškeré organizace a osoby samostatně výdělečně činné, které se zabývají činnostmi spadajícími do jeho oblasti působnosti. (Činnosti vyňaté z oblasti působnosti rejstříku jsou uvedeny v části IV (oblast působnosti rejstříku) článcích 8 a 9 interinstitucionální dohody).

Výjimky a upřesnění této zásady, které se týkají

  • církví a náboženských komunit,
  • politických stran,
  • místních, regionálních a obecních orgánů,

jsou uvedeny ve zvláštních ustanoveních interinstitucionální dohody, tj. v odstavcích 11 až 13:

11. Registrace v rejstříku se nevztahuje na církve. Očekává se však, že jejich zastoupení nebo právní subjekty, kanceláře a sítě vytvořené k tomu, aby je zastupovaly při jednání s orgány EU, a také jejich sdružení, se zaregistrují.

12. Politických stran se rejstřík netýká. Avšak jakékoli organizace zřízené nebo podporované politickými stranami, které se zapojují do činností spadajících do působnosti rejstříku, by se měly zapsat do rejstříku.

13. Místních, regionálních a obecních orgánů se rejstřík netýká. Avšak kanceláře zastoupení těchto orgánů nebo právní subjekty, kanceláře a sítě zřízené k tomu, aby zastupovaly tyto orgány při jednáních s orgány EU, a jejich sdružení by se měly zapsat do rejstříku.

Pozn.: Článek 13 byl upřesněn tímto veřejným prohlášením místopředsedy Šefčoviče: „Od útvarů, které jsou nedílnou součástí jejich úřadu, zaměstnávají místní, regionální nebo obecní úředníky a zabývají se činnostmi odpovídajícími jejich institucionálním nebo ústavním úkolům, se tedy neočekává, že se budou registrovat." Zaregistrovat by se ovšem měly samostatné soukromoprávní subjekty, které zahrnují veřejnoprávní orgány na nižší než celostátní úrovni, ale na kterých se podílejí také soukromé zájmové skupiny a které byly založeny k provádění činností spadajících do oblasti působnosti rejstříku.

Od vlád členských států EU, vlád třetích zemí ani mezinárodních mezivládních organizací a jejich diplomatických zastoupení se neočekává, že se budou registrovat.

Sítě, platformy nebo jiné formy kolektivní činnosti, jež nemají právní status či právní subjektivitu, ale fakticky představují nástroj organizovaného uplatňování vlivu a zabývají se činnostmi spadajícími do oblasti působnosti rejstříku, by se zaregistroval měly. V těchto případech by měli jejich členové ze svého středu určit jednoho člena jako odpovědnou kontaktní osobu pro vztahy se správou rejstříku.