Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Кой би трябвало да се регистрира?

Всички организации и самостоятелно заети лица, независимо от техния правен статут, които участват в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра, би трябвало да се регистрират. (За дейности, които не попадат в обхвата му, вижте част IV „Приложно поле на Регистъра“ от междуинституционалното споразумение – членове 8 и 9).

Някои изключения и уточнения към този принцип по отношение на:

  • църквите и религиозните общности
  • политическите партии
  • местните, регионалните и общинските органи

са описани в специалните разпоредби на споразумението в параграфи 11-13 както следва:

11. Регистърът не засяга църквите. Въпреки това от техните представителства или правни органи, бюра и мрежи, създадени за да ги представляват пред европейските институции, както и от техните сдружения, се очаква да се регистрират.

12. Регистърът не засяга политическите партии. Въпреки това от всички организации, създадени или подкрепяни от тях и участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра, се очаква да се регистрират.

13. Регистърът не засяга местни, регионални и общински органи на управление. Въпреки това от техните представителства или правни органи, бюра и мрежи, създадени за да ги представляват пред европейските институции, както и от техните сдружения, се очаква да се регистрират.

Забележка: В публично изказване заместник-председателят Шефчович направи следното уточнение по повод на член 13: „Това означава, че от службите, представляващи неразделна част от съответната администрация, с персонал от местни, регионални или общински служители и упражняващи дейности, съответстващи на техните институционални или конституционни правомощия, няма да се очаква да се регистрират. Същевременно от автономни структури с частен правен статут, включващи поднационални публични органи, но също споделяни с частни интереси, създадени за да извършват дейности, попадащи в обхвата на Регистъра, ще се очаква да се регистрират“.

От правителствата на страните от ЕС, от правителства на страни извън Съюза, от международни междуправителствени организации, както и техни дипломатически мисии не се очаква да се регистрират.

От мрежи, платформи или други форми на колективна дейност без правен статут или правосубектност, но които де факто се явяват източник на организирано влияние и участват в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра, се очаква да се регистрират. В такива случаи техните членове трябва да определят един от тях за отговорно лице за контакти в отношенията с администрацията на Регистъра.