Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Smjernice

Ovdje æete pronaæi dokument sa smjernicama o izjavi o financijskim interesima, koji možete izravno konzultirati i u kojem su dana dodatna pojašnjenja dijela B (Financijske informacije) Priloga 2. meðuinstitucijskog sporazuma.

Dokument æe se postupno dopunjivati interpretativnim odlukama o provedbi meðuinstitucijskog ugovora temeljenim na konkretnim sluèajevima.

Dokument sa smjernicama zamjenjivat æe se novom inaèicom pri svakom ažuriranju kako bi uvijek odražavao stvarnu situaciju.