Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Klagomålsmekanism

I det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret föreskrivs följande:

Om de som registrerat sig eller deras företrädare inte följer uppförandekoden kan det, efter en utredning som tar hänsyn till proportionalitetsprincipen och rätten att höras, leda till tillämpning av åtgärder som fastställs i bilaga 4 såsom t.ex. tillfällig avregistrering eller strykning från registret och vid behov indragning av de passerkort till Europaparlamentet som har utfärdats till de berörda personerna och deras organisationer. Ett beslut om sådana åtgärder kan offentliggöras på registrets webbplats.

Vem som helst kan vid misstanke om att uppförandekoden inte har följts lämna in ett klagomål enligt det förfarande som anges i bilaga 4, bestyrkt med relevanta fakta.

Förfarande för utredning och behandling av klagomål

Förfarandet förklaras närmare i en särskild bilaga till det interinstitutionella avtalet (se dokument för nedladdning).

Framför klagomål