Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Klachtenprocedure

In het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister staat:

De niet-naleving van de gedragscode door de inschrijvers of hun vertegenwoordigers kan, na een onderzoek waarbij het evenredigheidsbeginsel en het recht van verdediging naar behoren in acht zijn genomen, leiden tot het nemen van de in bijlage IV neergelegde maatregelen, zoals schorsing of schrapping uit het register en, in voorkomend geval, tot intrekking van de aan de betrokken persoon of diens organisatie uitgereikte toegangspasjes voor het Europees Parlement. Het besluit om deze maatregelen toe te passen kan op de website van het register worden gepubliceerd.

Eenieder kan, overeenkomstig de in bijlage IV neergelegde procedure, een met concrete feiten ondersteunde klacht indienen over vermeende niet-naleving van de gedragscode.

Procedure voor het onderzoek en de behandeling van klachten

Alle bijzonderheden staan in het akkoord, met name in de speciale bijlage over de procedure voor het onderzoek en de behandeling van klachten (zie documenten om te downloaden).

Een klacht indienen