Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Μηχανισμός καταγγελιών

Σχετικό απόσπασμα της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας:

"Η μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας από εγγεγραμμένους ή τους εκπροσώπους τους μπορεί, μετά από έρευνα που θα λάβει δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και του δικαιώματος υπεράσπισης, να οδηγήσει στην επιβολή μέτρων που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 όπως η αναστολή εγγραφής ή η διαγραφή από το Μητρώο και, όπου χρειάζεται, η ανάκληση των καρτών ελευθέρας εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκδοθεί για τα συγκεκριμένα άτομα ή, ενδεχομένως, για τους φορείς που εκπροσωπούν. Οι αποφάσεις επιβολής τέτοιων μέτρων μπορούν να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Μητρώου.

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει καταγγελία, τεκμηριωμένη με γεγονότα, σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας, βάσει της διαδικασίας του Παραρτήματος 4."

Διαδικασία διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών

Λεπτομερή στοιχεία παρέχονται στο παράρτημα της διοργανικής συμφωνίας που αφορά τη διαδικασία διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών (βλ. έγγραφα προς τηλεφόρτωση).

Υποβολή καταγγελίας