Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Zašto registar transparentnosti

Europske institucije su u stalnoj komunikaciji s graðanskim udrugama, nevladinim organizacijama, poduzeæima, trgovinskim i strukovnim udruženjima, sindikatima, trustovima mozgova itd. Ta je komunikacija legitimna i nužna kada je rijeè o poštovanju naèela demokracije i sposobnosti institucija da donose primjerene politike koje odražavaju stvarne potrebe graðana i njihovu stvarnu situaciju.

Graðani imaju pravo oèekivati da taj proces bude transparentan i u skladu s propisima i etièkim naèelima, te da se izbjegava vršenje nepravednog pritiska i nezakonit ili privilegiran pristup informacijama ili donositeljima odluka.

U tu je svrhu uspostavljen registar transparentnosti.

Registar graðanima na jednom mjestu nudi izravan pristup informacijama o tome koji se subjekti bave aktivnostima kojima je cilj utjecati na proces donošenja odluka u EU-u, koje interese zastupaju i kolika sredstva ulažu u tu vrstu aktivnosti.

Registar se temelji na jedinstvenom kodeksu ponašanja, koji moraju potpisati sve organizacije i samozaposlene osobe koje žele „igrati po pravilima” u potpunosti poštujuæi etièka naèela. Mehanizam za pritužbe i sankcije osigurava da se ta pravila poštuju te da se rješavaju sluèajevi u kojima se sumnja na kršenje kodeksa.

Registar transparentnosti uspostavili su i njime upravljaju Europski parlament i Europska komisija. Vijeæe Europske unije podupire tu inicijativu. Kao referencu vidi stranicu „Službeni dokumenti”.