Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Ποιος ο λόγος ύπαρξης του μητρώου;

Η διαλογική επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με ενώσεις πολιτών, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, εμπορικούς και επαγγελματικούς συνδέσμους, συνδικαλιστικές ενώσεις, ομάδες προβληματισμού κ.λπ. είναι συνεχής, θεμιτή και απαραίτητη για μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και για τη διαμόρφωση σωστών πολιτικών που να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα.

Οι πολίτες δικαίως προσδοκούν ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι διαφανής και να λαμβάνει χώρα με σεβασμό τόσο στον νόμο όσο και στις αρχές της ηθικής, χωρίς να ασκείται αδικαιολόγητη πίεση ούτε να υπάρχει παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων.

Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε το Μητρώο Διαφάνειας.

Παρέχει στους πολίτες άμεση και ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες για το ποιος συμμετέχει σε δραστηριότητες με σκοπό τον επηρεασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ποια συμφέροντα προωθούνται και πόσοι πόροι επενδύονται στις δραστηριότητες αυτές.

Βασίζεται σε ενιαίο κώδικα δεοντολογίας, δεσμευτικό για όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα που αποδέχονται να "παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες" και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ηθικής. Η καθιέρωση μηχανισμού καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης του κώδικα.

Το Μητρώο Διαφάνειας το δημιούργησαν και το διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Βλέπε επίσης τη σελίδα "Επίσημα έγγραφα".