Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Översyn


I enlighet med punkt 30 i det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret inledde en interinstitutionell arbetsgrupp en översyn av registret två år efter införandet. Arbetsgruppen, som har inrättats av Europaparlamentet och kommissionen gemensamt, ska diskutera hur registret fungerar i nuläget och om det interinstitutionella avtalet behöver ändras. Här hittar du allmän information om översynen.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Översyn av öppenhetsregistret – sammanfattning av arbetsgruppens möten pdf(EN)
  • I samband med den aktuella översynen bjöds företrädare för Europatäckande horisontella organisationer in till en rad partsmöten med Europaparlamentets och kommissionens gemensamma sekretariat under första halvåret 2013. I juni fick de också tillfälle att diskutera med kommissionär Maroš Šefčovič. I det länkade dokumentet pdf(EN) sammanfattas organisationernas synpunkter.