Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Právne upozornenie

Register tvorí súčasť politiky otvorenosti o vzťahoch inštitúcií EÚ s organizáciami a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ. Registrácia je dobrovoľná a z tohto dôvodu zaregistrované subjekty nemôžu svoju registráciu uvádzať ako akreditáciu alebo akúkoľvek podobu úradného uznania a schválenia zo strany európskych inštitúcií.

Zodpovednosť za poskytnuté informácie nesú v plnej miere zaregistrované subjekty.

Spoločný sekretariát registra transparentnosti si vyhradzuje právo vymazať z registra všetky zaregistrované subjekty, ktorých hodnoty, ciele a/alebo činnosti sú v protiklade k zásadám EÚ vymedzeným v článku 6, ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii.

Register obsahuje odkazy na externé webové lokality, nad ktorými európske inštitúcie nemajú kontrolu a za ktoré nemôžu niesť zodpovednosť. Poskytovanie odkazov na uvedené webové lokality neznamená, že inštitúcie schvaľujú alebo že sa zaručujú za organizácie (alebo jednotlivcov) zodpovedné za ich správu, ani to neznamená, že inštitúcie schvaľujú alebo že sa zaručujú za propagované služby, za obsah na týchto lokalitách alebo za uverejnené názory.