Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Teisinė informacija

Registras parengtas laikantis organizacijų ir savarankiškai dirbančių asmenų, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant ES politiką, atvirumo strategijos. Registracija savanoriška ir jokiu būdu nereiškia, kad jūsų organizacijai suteikiamas kokios nors formos ES institucijų pripažinimas, patvirtinimas ar akreditacija.

Informaciją registre teikia ir už ją atsako tik užsiregistravusios organizacijos.

Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas pasilieka teisę pašalinti iš registro bet kurią organizaciją, kurios vertybės, tikslai ir (arba) veiksmai prieštarauja ES sutarties 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtiems ES principams.

Registre yra nuorodų į išorines svetaines, kurių ES institucijos nekontroliuoja ir už kurias negali būti laikomos atsakingomis. Šių nuorodų pateikimo faktas nereiškia, kad: a) kurią nors iš tų svetainių tvarkančiai ar jos turinį rengiančiai organizacijai (arba asmeniui), b) jose reklamuojamoms paslaugoms, c) tų svetainių turiniui, d) kokioms nors jose reiškiamoms nuomonėms pritariama ar joms suteikiamos garantijos.