Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Pravna obavijest

Registar je dio politike otvorenosti institucija o tome koje organizacije i samozaposlene osobe sudjeluju u procesu donošenja i provedbe politika u EU-u. Registracija nije obvezna i ni na koji se naèin ne može smatrati posebnim priznanjem, odobrenjem ili akreditacijom od strane europskih institucija.

Informacije dostupne u registru dostavili su registrirani subjekti, koji za njih u potpunosti odgovaraju.

Zajednièko tajništvo registra transparentnosti zadržava pravo brisanja iz registra organizacija èije su vrijednosti, ciljevi i/ili aktivnosti protivne naèelima EU-a utvrðenim u èlanku 6. stavcima 1. i 2. Ugovora o EU-u.

Registar sadrži poveznice na vanjska web-mjesta nad kojima europske institucije nemaju kontrolu i za koje ne mogu biti odgovorne. Èinjenica da se spomenute poveznice nalaze na web-mjestu registra ne znaèi da institucije odobravaju niti da jamèe za (i) organizaciju (ili osobu) odgovornu za stavljanje sadržaja na bilo koje od tih web-mjesta, niti za upravljanje tim sadržajem, (ii) usluge koje se tim web-mjestima reklamiraju, (iii) sadržaj web-mjesta ili (iv) mišljenja koja su na njima izražena.