Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Õigusteave

Register on osa poliitikast, mis näeb ette avatust suhetes ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevate organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega. Registreerimine on vabatahtlik ega tähenda mingil kujul Euroopa institutsioonide poolset tunnustamist, heakskiitu ega akrediteerimist.

Andmed kannavad registrisse registreerunud organisatsioonid omal vastutusel.

Läbipaistvusregistri ühissekretariaat jätab endale õiguse eemaldada registrist mis tahes organisatsiooni, kelle väärtused, eesmärgid ja/või tegevused on Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõigetes 1 ja 2 määratletud ELi põhimõtetele vastupidised.

Register sisaldab linke teistele veebisaitidele, mille üle Euroopa institutsioonidel puudub kontroll ning mille eest neid ei saa vastutama panna. Kõnealuste linkide esitamine ei kujuta endast heakskiitu ega garantiid seoses i) organisatsiooniga (või üksikisikuga), kes vastutab nende veebisaitide sisu haldamise või lisamise eest, ii) seal reklaamitud teenustega, iii) veebisaitide sisuga või iv) seal avaldatud arvamustega.