Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky

Spoločný sekretariát registra transparentnosti

V medziinštitucionálnej dohode o registri transparentnosti sa ustanovuje, že:

za dohľad nad systémom a za všetky kľúčové prevádzkové aspekty zodpovedajú generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorí po vzájomnej dohode prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie medziinštitucionálnej dohody.

Na vykonávanie systému zriadia útvary Európskeho parlamentu a Európskej komisie spoločnú operačnú štruktúru, ktorú bude na základe dohody medzi príslušnými útvarmi tvoriť skupina úradníkov z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Činnosť spoločného sekretariátu registra transparentnosti bude koordinovať vedúci oddelenia generálneho sekretariátu Európskej komisie. K jeho úlohám bude patriť vykonávanie opatrení na skvalitnenie obsahu registra.

Spoločný sekretariát registra transparentnosti je v prevádzke od 23. júna 2011, t. j. odo dňa vstupu medziinštitucionálnej dohody do platnosti. Podľa článku 21 medziinštitucionálnej dohody je koordináciou sekretariátu poverený pán vedúci oddelenia pre transparentnosť a vzťahy so záujmovými skupinami generálneho sekretariátu Európskej komisie.

Ak chcete kontaktovať spoločný sekretariát registra transparentnosti, kliknite na tlačidlo „kontakt“ na domovskej stránke.

Hlavné úlohy sekretariátu:

 • prevádzkovať poradenské centrum pre interných a externých používateľov (e-mailová schránka, telefonická služba), poskytovať odpovede na najčastejšie otázky a riešiť praktické problémy súvisiace s používaním registra;
 • pripravovať a aktualizovať obsah webovej lokality registra;
 • poskytovať rozhranie pre IT služby (uchovávanie a spracovávanie údajov) a overovať osobné údaje;
 • poskytovať informácie a zvyšovať povedomie o registri medzi rôznymi kategóriami používateľov;
 • vypracovávať a šíriť hodnotiace tabuľky a štatistiky;
 • vybavovať sťažnosti a monitorovať postup pri vyšetrovaní sťažností a ich vybavovaní;
 • uskutočňovať kontroly kvality;
 • pripravovať a aktualizovať usmernenia a príručky;
 • vypracovávať dokumenty a návrhy odpovedí na parlamentné otázky;
 • vykonávať hĺbkovú analýzu, pripravovať správu o pokroku a monitorovať jej prijatie v súlade s ustanoveniami medziinštitucionálnej dohody;
 • získavať informácie o teórii a praxi lobovania a regulácii v danej oblasti.