Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού

Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας

Η διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας προβλέπει τα εξής:

"Οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του συστήματος και για όλες τις βασικές επιχειρησιακές πτυχές, και με κοινή συμφωνία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας."

"Για την λειτουργία του συστήματος, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συγκροτήσουν μια κοινή επιχειρησιακή δομή, την "κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας". Αυτή θα αποτελείται από μια ομάδα μονίμων υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών. Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας ενεργεί υπό τον συντονισμό ενός Προϊσταμένου Μονάδας της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καθήκοντά της θα περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων που θα συμβάλλουν στην ποιότητα του περιεχομένου του Μητρώου."

Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας λειτουργεί από τις 23 Ιουνίου 2011 όταν άρχισε να ισχύει η διοργανική συμφωνία . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της διοργανικής συμφωνίας, η κοινή Γραμματεία ενεργεί υπό τον συντονισμό του προϊσταμένου της μονάδας "Διαφάνεια και Σχέσεις με τις Ομάδες Προώθησης Συμφερόντων" της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας κάνοντας κλικ στο “Επικοινωνήστε με το μητρώο” στην αρχική σελίδα.

Τα κυριότερα καθήκοντά της αφορούν τα εξής:

 • Γραφείο παροχής βοήθειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες (ταχυδρομική θυρίδα, ερωτήματα που υποβάλλονται τηλεφωνικά), απάντηση συχνών ερωτήσεων, επίλυση πρακτικών προβλημάτων
 • Τροφοδότηση και τακτική επικαιροποίηση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου
 • Διεπαφή με τις υπηρεσίες πληροφορικής για την τήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και με τον ελεγκτή των προσωπικών δεδομένων.
 • Ενημέρωση σχετικά με το μητρώο και προβολή του, καθώς και ευαισθητοποίηση διαφόρων κατηγοριών χρηστών
 • Κατάρτιση και δημοσίευση πινάκων αποτελεσμάτων και στατιστικών
 • Παρακολούθηση του μηχανισμού καταγγελιών και κυρώσεων, εξέταση καταγγελιών
 • Έλεγχοι ποιότητας
 • Σύνταξη και επικαιροποίηση επεξηγηματικών σημειώσεων, οδηγιών και εγχειριδίων
 • Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σχεδίων απαντήσεων σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
 • Αναλύσεις εις βάθος - Προετοιμασία και μεταπαρακολούθηση της ενδιάμεσης έκθεσης που θα πρέπει να εκδοθεί έως το τέλος της θητείας της σημερινής Επιτροπής
 • Συλλογή πληροφοριών γύρω από τις ομάδες προώθησης συμφερόντων, τις πρακτικές που ακολουθούν και τη ρύθμισή τους.