Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Öppenhetsregistret – Skydd av personuppgifter

Det här integritetsmeddelandet förklarar hur vi använder dina uppgifter i öppenhetsregistret och hur vi skyddar dina personuppgifter.

1. Varför ett öppenhetsregister?

För att öka insynen i beslutsfattandet har det inrättats ett offentligt register för de organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik (genom ett avtal mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen om inrättandet av ett öppenhetsregister). Öppenhetsregistret (nedan kallat registret) ska tillhandahålla så omfattande information om de registrerade organisationerna och egenföretagarna som möjligt. Registret är allmänt tillgängligt på nätet och sköts av ett gemensamt sekretariat som Europaparlamentet och kommissionen har inrättat.

Registreringen är frivillig, men det lönar sig! Bland annat informeras du automatiskt om relevanta offentliga samråd om du registrerar din organisation.

När du registrerar din organisation måste du åta dig att följa en uppförandekod som du kan läsa på webbplatsen.

2. Vilka personuppgifter samlar ni in och för vilket ändamål?

I samband med registreringen måste du beskriva din organisation och förklara vem den företräder, vad den har för uppgift och hur den finansieras. Uppgifterna samlas in med hjälp av ett webbformulär på webbplatsen.

Även personuppgifter om din organisations kontaktpersoner registreras. Dessa uppgifter läggs dock inte ut på webbplatsen.

Uppgifterna samlas in och publiceras endast för de specifika ändamål som anges i detta integritetsmeddelande och används inte i något annat syfte.

3. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Alla registrerade uppgifter, utom kontaktpersonernas personuppgifter, är allmänt tillgängliga på nätet.

Andra EU-institutioner kan få tillgång till informationen men får inte lämna ut den till utomstående.

Sändlistan sköts av en särskild webbansvarig. Den webbansvariga kan också radera uppgifter om de är inaktuella eller felaktiga eller om en registrerad organisations värderingar, målsättningar eller handlingar strider mot EU:s principer och värderingar (artikel 6.1 och 6.2 i EU-fördraget). Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat underrättar i så fall den berörda organisationen om vilka uppgifter som raderas.

4. Hur skyddar ni mina uppgifter?

Omedelbart efter det att du har registrerat din organisation sparas dina uppgifter i en skyddad databas som sköts av kommissionens datacentrum. Din organisations identifieringsuppgifter överförs via en säker SSL-kanal (Secure Sockets Layer) till kommissionens webbserver.

Kontaktpersonernas personuppgifter offentliggörs inte på webbplatsen. Inom EU-institutionerna är det bara ett begränsat antal personer med användarnamn och lösenord som har tillgång till uppgifterna.

5. Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?

Registreringen är frivillig. För att kunna ändra dina uppgifter måste du vara registrerad och ha ett användarnamn och ett lösenord. Du kan när som helst gå in på registrets webbplats med ditt användarnamn och lösenord, som du fick vid registreringen. Där kan du kontrollera om uppgifterna är korrekta och själv ändra dem vid behov.

Om du begär att din organisation ska tas bort ur registret, bör du tänka på att vi i så fall inte längre kan kontakta dig med hjälp av registrets webbplats. Om du senare vill registrera organisationen på nytt, måste du fylla i alla uppgifter igen.

6. Hur länge sparar ni uppgifterna?

Förutsatt att uppgifterna är aktuella och korrekta sparar vi dina uppgifter så länge som du är registrerad. Du måste uppdatera dina uppgifter minst en gång om året. Annars tas de automatiskt bort från webbplatsen.

Av öppenhetsskäl sparas dina uppgifter i databasens icke-offentliga del i fem år efter den senaste uppdateringen. Därefter raderas alla uppgifter.

7. Kontaktuppgifter

Om du undrar över något som har att göra med denna webbtjänst eller behandlingen av dina uppgifter, är du välkommen att kontakta det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat med hjälp av webbplatsens kontaktformulär.