Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Register transparentnosti – Ochrana osobných údajov

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov je vysvetlené, ako sa v registri transparentnosti zaobchádza s vašimi údajmi a ako chránime vaše súkromie.

1. Účel a cieľ registra transparentnosti

V snahe zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov európskych inštitúcií bol vytvorený verejný register pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ (dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti). Účelom a cieľom registra transparentnosti (ďalej len „register“) je poskytovať čo najkomplexnejšie informácie o profile európskych organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ. Register je verejne dostupný na internete a za jeho správu zodpovedá spoločný sekretariát registra transparentnosti zložený zo zamestnancov Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Jeho súčasťou je dobrovoľný online registračný systém, ktorý obsahuje prvky motivujúce zástupcov záujmových skupín, aby sa registrovali. K motivačným prvkom sa radia automatické upozornenia na verejné konzultácie týkajúce sa tém z deklarovaného spektra záujmu zaregistrovaných subjektov. Subjekty, ktoré sa nezaregistrujú, nebudú mať k týmto upozorneniam prístup.

Pri registrácii sa subjekty musia prihlásiť ku kódexu správania, ktorý je takisto k dispozícii na tejto webovej lokalite.

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aký účel?

Registračný systém obsahuje údaje o organizáciách a subjektoch, ktoré zastupujú, o ich poslaní a spôsobe financovania. Tieto údaje sa zhromažďujú prostredníctvom online registračného formulára, ktorý je k dispozícii na tejto webovej lokalite.

Osobné údaje kontaktných osôb získané z registračného formulára nebudú na webovej lokalite registra verejne prístupné európskym občanom.

Údaje sa zhromažďujú a sprístupňujú len na osobitné účely stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a nebudú použité na nijaký iný účel.

3. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Register je verejne dostupný na internete, čo sa však nevzťahuje na osobné údaje kontaktných osôb.

Údaje sa môžu poskytnúť ostatným inštitúciám, nebudú sa však sprístupňovať tretím osobám.

Zoznam adresátov spravuje oprávnený správca webu (webmaster). Oprávnený webmaster môže zároveň odstrániť údaje, ak zistí, že nie sú aktuálne alebo správne, alebo ak sú hodnoty, ciele a/alebo činnosť zaregistrovaného subjektu v protiklade k zásadám EÚ vymedzeným v článku 6, ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii. V tomto prípade zaregistrovanému subjektu oznámime postup, ktorý uplatňuje spoločný sekretariát registra pri odstraňovaní záznamov z databázy.

4. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Bezprostredne po odoslaní formulára sa vaše odpovede zaznamenajú do zabezpečenej a chránenej databázy, ktorú spravuje dátové centrum Európskej komisie. Vaše identifikačné údaje alebo identifikačné údaje vašej organizácie sa cez zabezpečený prenos cez sieť (prostredníctvom SSL) dostanú na webový server Európskej komisie.

Podrobnosti o kontaktných osobách sa na webovej lokalite registra neuverejňujú. V rámci inštitúcií môže do databázy nahliadnuť len obmedzený počet osôb, ktoré disponujú používateľským menom a heslom.

5. Ako môžete overiť, upraviť alebo vymazať svoje údaje?

Účasť v registri je dobrovoľná. Len registrovaní používatelia, ktorí disponujú prihlasovacím menom a heslom, majú možnosť upravovať svoje zaregistrované údaje v ľubovoľnom čase. V takomto prípade môžete svoje údaje upravovať cez webové rozhranie registra, ak sa prihlásite pod svojím menom a heslom, ktoré ste dostali pri registrácii. Ak pri kontrole údajov zistíte, že ich treba opraviť, prejdite na webové rozhranie a opravte ich.

Upozornenie: Ak požiadate o výmaz alebo odhlásenie registrácie, z verejných stránok registra sa stratia všetky vaše kontaktné údaje. Ak sa subjekt, ktorého údaje boli vymazané, rozhodne opätovne zaregistrovať, bude musieť všetky údaje zadať znova.

6. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame počas obdobia platnosti vašej registrácie alebo do výmazu údajov z dôvodu ich neaktuálnosti alebo nesprávnosti. Svoje údaje musíte aktualizovať aspoň raz ročne; inak budú z verejnej webovej lokality automaticky vymazané.

Na účely transparentnosti sa vaše údaje uchovávajú v neverejnej časti databázy počas obdobia piatich rokov od poslednej akcie súvisiacej s registráciou. Po piatich rokoch sa všetky údaje odstránia.

7. Kontaktné údaje

Ak máte otázky o tejto elektronickej službe alebo o údajoch, ktoré sa v rámci tejto služby spracúvajú, obráťte sa na spoločný sekretariát registra transparentnosti prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na tejto webovej lokalite.