Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Läbipaistvusregister – andmekaitse-eeskirjad

Isikuandmete kaitse põhimõtetes on selgitatud, kuidas kasutatakse läbipaistvusregistris andmeid, mida meile annate, ning kuidas kaitstakse teie eraelu puutumatust.

1. Läbipaistvusregistri otstarve ja eesmärk

Osana Euroopa otsustamisprotsessi läbipaistvuse tõhustamiseks tehtavatest jõupingutustest on ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele loodud avalik register (Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri loomise kohta). Läbipaistvusregistri (edaspidi „register”) otstarve ja eesmärk on anda võimalikult laiaulatuslikku teavet ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevate Euroopa organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjate kohta. Register on Internetis avalikult kättesaadav ning seda haldab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni loodud läbipaistvusregistri ühissekretariaat.

Register sisaldab veebipõhist vabatahtlikku registreerimissüsteemi, mis annab huvigruppide esindajatele stiimulid registreerimiseks. Stiimulid hõlmavad automaatseid teateid registreeritud organisatsioonidele huvipakkuvatel teemadel toimuvate avalike konsultatsioonide kohta. Registreerimata organisatsioonid automaatset avalike konsultatsioonide teavitussüsteemi kasutada ei saa.

Registreerimisel peavad organisatsioonid allkirjastama käitumisjuhendi, mis on kättesaadav samal veebisaidil.

2. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja mis eesmärgil?

Registreerimissüsteemis avaldatakse andmed selle kohta, kellega organisatsioonide näol tegemist on, keda nad esindavad, milline on nende missioon ja kuidas neid rahastatakse. Andmeid kogutakse samal veebisaidil asuva veebivormi kaudu.

Kontaktisikute isikuandmeid, mida kogutakse veebipõhisest registreerimisliidesest, ei avaldata registri veebisaidil Euroopa kodanikele konsulteerimiseks.

Selliseid andmeid kogutakse ja avaldatakse vaid kindlatel eesmärkidel, mis on sätestatud käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes, ning neid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil.

3. Kellel on andmetele juurdepääs ja kellele need avaldatakse?

Register on Internetis konsulteerimiseks avalikult kättesaadav, välja arvatud kontaktisikute isikuandmed.

Kogu teavet saab jagada muude institutsioonide allüksustega, kuid seda ei jagata kolmandate isikutega.

Postiloendit haldab volitatud veebmeister. Volitatud veebmeister saab andmeid ka kustutada, kui need on aegunud või ebatäpsed või kui registreeritud organisatsiooni väärtused, eesmärgid ja/või tegevused on Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõigetes 1 ja 2 määratletud ELi põhimõtetele vastupidised. Sel juhul teatatakse asjaomasele organisatsioonile menetlusest seoses läbipaistvusregistri ühissekretariaadi poolse kande kustutamisega andmebaasist.

4. Kuidas andmeid kaitstakse ja turvatakse?

Kohe pärast vormi esitamist salvestatakse teie vastused kaitstud ja turvalises andmebaasis, mida haldab Euroopa Komisjoni andmekeskus. Organisatsiooni identimisandmed edastatakse võrgu (SSL) kaudu turvaliselt Euroopa Komisjoni veebiserverisse.

Kontaktisikute andmeid veebisaidil ei avaldata. Institutsioonidesiseselt pääseb tervele andmebaasile juurde ainult piiratud arvul isikuid, kasutades kasutaja IDd / parooli.

5. Kuidas andmeid kontrollida, muuta või kustutada?

Register on liitumisvõimalusega teenus. Esitatud andmeid saavad mis tahes ajahetkel muuta ainult registreeritud kasutajad sisse logides ja parooli kasutades. Oma andmeid on võimalik muuta igal ajal registri veebiliidese kaudu, logides sisse kasutaja ID ja parooliga, mille saite registreerimisel. Andmete täpsust saate kontrollida ja vajaduse korral andmeid parandada, kui sisenete veebiliidesesse ja sisestate ise vajalikud muudatused.

Erilist tähelepanu on pööratud kustutamise / liitumise lõpetamise taotluse tagajärgedele, mille korral registri avalikult veebisaidilt kaovad kõik andmed, mis võimaldavad teiega ühendust võtta. Kui organisatsioon, kelle andmed on kustutatud, soovib end uuesti registreerida, tuleb kõik andmed uuesti esitada.

6. Kui kaua andmeid registris hoitakse?

Teie andmeid hoitakse senikaua, kui olete registreeritud või kuni andmed leitakse olevat aegunud või ebatäpsed. Peate oma andmeid ajakohastama vähemalt korra aastas; vastasel korral kustutatakse need avalikult veebisaidilt automaatselt.

Läbipaistvuse eesmärgil hoitakse teie andmeid 5 aastat pärast viimast registreerimisega seotud toimingut andmebaasi mitteavalikus osas. 5 aasta möödudes kustutatakse kõik andmed.

7. Kontaktandmed

Kui teil on kõnealuse e-teenuse või teenuse kontekstis avaldatava teabe kohta küsimusi, võtke ühendust läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga, kasutades selleks veebisaidil kättesaadavat kontaktivormi.