Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Μητρώο Διαφάνειας - Κανόνες προστασίας δεδομένων

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγεί πώς το Μητρώο Διαφάνειας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Στόχος και σκοπός του "Μητρώου Διαφάνειας"

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, δημιουργήθηκε ένα δημόσιο μητρώο για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας). Στόχος και σκοπός του "Μητρώου Διαφάνειας" (εφεξής το μητρώο) είναι η παροχή εκτεταμένης πληροφόρησης σχετικά με τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω Διαδικτύου και υπεύθυνη για τη διαχείρισή του είναι η κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας που συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το μητρώο βασίζεται σε ένα σύστημα προαιρετικής ηλεκτρονικής καταχώρισης και παρέχει κίνητρα στους εκπροσώπους συμφερόντων για την καταχώρισή τους. Στα κίνητρα συγκαταλέγεται η αυτόματη ειδοποίηση για δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρουν τις καταχωρισμένες οργανώσεις. Οι μη καταχωρισμένες οργανώσεις δεν θα λαμβάνουν αυτόματη ειδοποίηση για τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Κατά την καταχώρισή τους, οι οργανώσεις θα πρέπει επίσης να αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας που περιέχεται στον ίδιο δικτυακό τόπο.

2. Ποια στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό;

Μέσω του συστήματος καταχώρισης, συλλέγονται στοιχεία που μπορούν να δημοσιοποιηθούν και αφορούν την ταυτότητα των οργανώσεων, την αποστολή τους, τον τρόπο χρηματοδότησής τους καθώς και τα πρόσωπα που αυτές εκπροσωπούν. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου εγγραφής που διατίθεται στον ίδιο δικτυακό τόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους αρμόδιους επικοινωνίας, τα οποία συλλέγονται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης, δεν θα είναι διαθέσιμα στους ευρωπαίους πολίτες που επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του μητρώου.

Τα δεδομένα συλλέγονται και δημοσιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό.

3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται αυτά;

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να συμβουλευθεί τα στοιχεία του μητρώου στο Διαδίκτυο, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους αρμόδιους επικοινωνίας.

Όλα τα στοιχεία μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων αλλά όχι σε τρίτα μέρη.

Ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου διαχειρίζεται τον κατάλογο διευθύνσεων. Μπορεί επίσης να διαγράφει στοιχεία εφόσον τα θεωρεί ξεπερασμένα ή εσφαλμένα ή εφόσον οι αξίες, οι στόχοι ή/και οι δράσεις της καταχωρισμένης οργάνωσης είναι αντίθετες με τις αρχές της ΕΕ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, η καταχωρισμένη οργάνωση ενημερώνεται σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζει η κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας για τη διαγραφή στοιχείων από τη βάση δεδομένων.

4. Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τα στοιχεία σας;

Με την υποβολή του δελτίου, οι απαντήσεις σας καταγράφονται σε ασφαλή και προστατευμένη βάση δεδομένων στο κέντρο δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία αναγνώρισης του οργανισμού σας διαβιβάζονται ασφαλώς μέσω του Διαδικτύου (Secure Sockets Layer (SSL) στον εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα προσωπικά δεδομένα των αρμοδίων επικοινωνίας δεν δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο. Στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων, η βάση δεδομένων είναι εξολοκλήρου προσβάσιμη μόνο σε περιορισμένο αριθμό ατόμων που διαθέτουν όνομα χρήστη (User ID) και κωδικό πρόσβασης (Password).

5. Πώς μπορείτε να ελέγχετε, να τροποποιείτε ή να διαγράφετε τα στοιχεία σας;

Το μητρώο λειτουργεί σε προαιρετική βάση. Μόνον οι καταχωρισμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τα υποβληθέντα στοιχεία ανά πάσα στιγμή, αφού εισέλθουν στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να τροποποιείτε όποτε θέλετε τα στοιχεία σας στο μητρώο, αναγράφοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που λάβατε κατά την εγγραφή σας. Μπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των στοιχείων σας και, εφόσον χρειαστεί, να τα διορθώσετε μέσω της διαδικτυακής διεπαφής, εισάγοντας οι ίδιοι τις διορθώσεις σας.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι μια αίτηση διαγραφής/ακύρωσης της καταχώρισης θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια να χαθεί από τη δημόσια ιστοσελίδα του μητρώου κάθε στοιχείο επικοινωνίας μαζί σας. Αν ο οργανισμός του οποίου τα στοιχεία έχουν διαγραφεί επιθυμεί να εγγραφεί και πάλι, θα πρέπει να καταχωρίσει εκ νέου όλα τα σχετικά στοιχεία.

6. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα στοιχεία σας;

Τα στοιχεία σας φυλάσσονται για όσο διάστημα είστε καταχωρισμένος, ή έως ότου διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ξεπερασμένα ή εσφαλμένα. Πρέπει να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, διαφορετικά θα διαγράφονται αυτόματα από τον δημόσιο δικτυακό τόπο.

Για λόγους διαφάνειας, τα στοιχεία σας θα φυλάσσονται στο μη δημοσιοποιούμενο τμήμα της βάσης δεδομένων για 5 χρόνια μετά την τελευταία σας πράξη στο μητρώο. Όλα τα στοιχεία θα διαγράφονται μετά την παρέλευση αυτών των 5 ετών.

7. Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτή την ηλεκτρονική υπηρεσία ή σχετικά με πληροφορίες που έχετε υποβάλει σ΄αυτήν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας μέσω του δελτίου επικοινωνίας που θα βρείτε στον παρόντα δικτυακό τόπο.