Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna

Uppförandekod

De som registrerat sig ska i sina förbindelser med EU:s institutioner, ledamöter, tjänstemän och annan personal

 1. alltid uppge sitt namn och namnet på den eller de enheter som de arbetar för eller företräder, vilka intressen, mål eller syften de har och, i förekommande fall, ange namn på de klienter eller medlemmar de företräder,
 2. inte använda oärliga metoder för att skaffa, eller försöka skaffa, information eller genom otillbörliga påtryckningar eller olämpligt uppträdande påverka, eller försöka påverka, beslut,
 3. inte påstå sig ha någon formell anknytning till EU eller dess institutioner i sina förbindelser med tredje man, och inte heller ge en missvisande bild av det faktum att de är registrerade på ett sätt som kan vilseleda tredje man eller tjänstemän eller annan EU-personal,
 4. svara för att all information de lämnar vid registreringen och senare inom ramen för sin verksamhet inom registrets användningsområde så vitt de kan bedöma är fullständig, aktuell och inte vilseledande,
 5. inte till tredje man sälja kopior av handlingar som erhållits från någon EU- institution,
 6. inte försöka förmå ledamöter vid EU:s institutioner, tjänstemän eller annan EU-personal, eller ledamöters assistenter eller praktikanter att bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem,
 7. om de anställer före detta tjänstemän eller annan EU-personal eller ledamöters assistenter eller praktikanter respektera de regler och konfidentialitetskrav som dessa är bundna av,
 8. rätta sig efter reglerna om de rättigheter och skyldigheter som gäller för före detta ledamöter av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen,
 9. informera dem som de företräder om deras skyldigheter gentemot EU-institutionerna.

Enskilda som företräder eller arbetar för enheter som har registrerat sig vid Europaparlamentet för att få ett personligt, icke överförbart passerkort till Europaparlamentets lokaler ska

 1. strikt rätta sig efter bestämmelserna i artikel 9 och bilaga X samt i artikel 2 andra stycket i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning,
 2. själva förvissa sig om att stöd som lämnas i samband med artikel 2 i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning förs upp i det härför avsedda registret,
 3. för att undvika eventuella intressekonflikter, på förhand införskaffa berörda ledamöters tillstånd för kontrakt med eller anställning av ledamotsassistent och därefter uppge detta i registret.