Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky

Kódex správania

V rámci svojich vzťahov s inštitúciami Únie a ich členmi a poslancami, úradníkmi a ostatnými zamestnancami registrujúci sa:

 1. vždy poskytnú svoje identifikačné údaje, a to tak, že uvedú svoj názov či meno a názov či mená subjektu alebo subjektov, pre ktoré pracujú alebo ktoré zastupujú; uvedú svoje záujmy, ciele alebo propagované účely a v prípade potreby uvedú klientov alebo členov, ktorých zastupujú;
 2. nezískavajú ani sa nepokúšajú získavať informácie alebo akékoľvek rozhodnutie nečestným spôsobom alebo s využitím neoprávneného nátlaku či nevhodného správania;
 3. pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek formálny vzťah s Úniou ani so žiadnou z jej inštitúcií, a neskresľujú účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie strany alebo úradníkov či iných zamestnancov Únie;
 4. zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do rozsahu pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a pravdivé;
 5. nepredávajú tretím stranám kópie dokumentov získaných od ktorejkoľvek inštitúcie Únie;
 6. nenavádzajú členov ani poslancov inštitúcií Únie, úradníkov alebo iných zamestnancov Únie či asistentov alebo stážistov týchto členov a poslancov na to, aby konali v rozpore s pravidlami a normami správania, ktoré sa na nich vzťahujú;
 7. ak zamestnávajú bývalých úradníkov alebo iných zamestnancov Únie alebo asistentov či stážistov členov a poslancov inštitúcií Únie, rešpektujú povinnosť týchto zamestnancov dodržiavať pravidlá a záväzok mlčanlivosti, ktorým podliehajú;
 8. dodržiavajú všetky pravidlá upravujúce práva a povinnosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu a členov Európskej komisie;
 9. informujú všetky osoby, ktoré zastupujú, o svojich povinnostiach voči inštitúciám Únie.

Fyzické osoby zastupujúce alebo pracujúce pre subjekty, ktoré sa v Európskom parlamente zaregistrovali na účely vydania preukazu na meno, ktorý je neprenosný na inú osobu a oprávňuje k vstupu do priestorov Európskeho parlamentu:

 1. prísne dodržiavajú ustanovenia článku 9 a prílohy X rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a takisto ustanovenia druhého odseku článku 2 prílohy I rokovacieho poriadku;
 2. uistia sa, že každá podpora poskytnutá podľa ustanovení článku 2 prílohy I rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je uvedená v príslušnom registri;
 3. aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov, získajú vo vzťahu ku každému zmluvnému vzťahu alebo pracovnému pomeru s asistentom poslanca predbežný súhlas príslušného poslanca alebo poslancov Európskeho parlamentu, a následne tento súhlas zapíšu do registra.