Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur

Gedragscode

In het kader van hun betrekkingen met de EU-instellingen en hun leden, ambtenaren en andere personeelsleden nemen degenen die in het register zijn ingeschreven, de volgende regels in acht:

 1. zij geven te allen tijde hun naam op en die van de instantie(s) waarvoor zij werken of die zij vertegenwoordigen; zij geven op welke belangen, doelstellingen en behartigde doelstellingen, en indien van toepassing welke cliënten of leden, zij vertegenwoordigen;
 2. zij onthouden zich van oneerlijke handelingen, van het uitoefenen van ongepaste druk of ongepast gedrag om informatie of een beslissing te verkrijgen of pogingen daartoe;
 3. zij beroepen zich in hun betrekkingen met derden niet op enigerlei officiële relatie met de EU of een van haar instellingen en geven geen verkeerd beeld van de gevolgen van inschrijving om zo derden en/of ambtenaren of andere personeel van de EU te misleiden;
 4. zij zorgen ervoor, dat naar hun beste weten, de gegevens die zij bij de inschrijving en vervolgens in het kader van de onder het register vallende activiteiten verstrekken, volledig, actueel en niet misleidend zijn;
 5. zij verkopen geen kopieën van documenten aan derden die zijn verkregen van enige EU-instelling;
 6. zij zetten leden van de EU-instellingen, ambtenaren of andere personeelsleden van de EU, dan wel medewerkers of stagiairs van die leden er niet toe aan inbreuk te plegen op de voor hen geldende gedragsregels en -normen;
 7. wanneer zij voormalige ambtenaren of andere personeelsleden van de EU, of medewerkers of stagiairs van leden van de EU-instellingen in dienst hebben, respecteren zij de verplichting van deze werknemers om zich te houden aan de voor hen geldende regels en vertrouwelijkheidsvereisten;
 8. zij leven alle regels met betrekking tot de rechten en verantwoordelijkheden van oud-leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie na;
 9. zij informeren iedere partij die zij vertegenwoordigen over hun verplichtingen jegens de instellingen van de EU.

Personen die instanties vertegenwoordigen of voor instanties werkzaam zijn die zich bij het Europees Parlement hebben ingeschreven om een persoonlijk, niet-overdraagbaar toegangspasje voor de gebouwen van het Europees Parlement te verkrijgen, nemen de volgende regels in acht:

 1. zij houden zich strikt aan artikel 9 en bijlage X, alsmede aan artikel 2, tweede alinea, van bijlage I van het Reglement van het Europees Parlement;
 2. zij vergewissen zich ervan, dat van elke assistentie die wordt verstrekt in het kader van artikel 2 van bijlage I van het Reglement van het Europees Parlement, opgave wordt gedaan in het desbetreffende register;
 3. ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten, zorgen zij voor voorafgaande toestemming van het betrokken lid of de betrokken leden van het Europees Parlement voor elke contractuele verbintenis met of indienstneming van een medewerker van een lid en doen hiervan opgave in het register.