Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Elgesio kodeksas

Palaikydami ryšius su ES institucijomis ir jų nariais, pareigūnais ir kitais darbuotojais, užsiregistravusieji:

 1. nurodo savo pavadinimą bei subjektą (-us), kuriam (-iems) dirba ar atstovauja; deklaruoja interesus ir tikslus ir, kai tinkama, klientus ar narius, kuriems atstovauja;
 2. niekada neišgauna ir nesiekia išgauti informacijos ar sprendimo nesąžiningai arba naudodami netinkamą spaudimą ar netinkamai elgdamiesi;
 3. bendraudami su trečiosiomis šalimis, neteigia turintys oficialių santykių su ES arba su ES institucijomis, taip pat registruodamiesi niekada nepateikia klaidingų duomenų, kurie galėtų suklaidinti trečiąsias šalis ir (arba) ES pareigūnus ir kitus darbuotojus;
 4. užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registravimosi metu ir vėliau pagal registro reikalavimus teikiama informacija apie jų veiklą yra išsami, naujausia ir neklaidinanti;
 5. neparduoda trečiosioms šalims dokumentų, gautų iš bet kurios ES institucijos, kopijų;
 6. niekada neskatina ES institucijų narių, ES pareigūnų ir kitų darbuotojų, ar tų narių padėjėjų ar stažuotojų pažeisti jiems taikomas taisykles ir elgesio reikalavimus;
 7. įdarbindami buvusius ES pareigūnus ar kitus darbuotojus arba ES institucijų narių padėjėjus ar stažuotojus, visada gerbia tokių darbuotojų įsipareigojimą laikytis jiems taikomų taisyklių ir konfidencialumo reikalavimų;
 8. laikosi taisyklių dėl buvusių Europos Parlamento ir Europos Komisijos narių teisių ir įsipareigojimų;
 9. praneša apie savo įsipareigojimus, susijusius su ES institucijomis, subjektams ar asmenims, kuriems jie atstovauja.

Subjektams atstovaujantys ar jiems dirbantys asmenys, kurie užsiregistravo Europos Parlamente, siekdami gauti vardinį kitiems asmenims neperduodamą leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas:

 1. griežtai laikosi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio, X priedo ir I priedo 2 straipsnio antrosios pastraipos nuostatų;
 2. užtikrina, kad bet kokia pagalba, suteikta remiantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio nuostatomis, būtų deklaruota atitinkamame registre;
 3. siekdami išvengti galimo interesų konflikto, gauna išankstinį atitinkamo (-ų) Europos Parlamento nario (-ių) sutikimą dėl bet kokių sutartinių santykių su Parlamento nario padėjėju sukūrimo ar bet kokio padėjėjo įdarbinimo bei užtikrina, kad tai būtų tinkamai deklaruota registre.