Navigacijski put

Dodatni alati

 • Verzija za ispis
 • Smanjenje teksta
 • Povećanje teksta
 • Odaberi verziju jakog kontrasta
 • Odaberi verziju standardne boje

Kodeks ponašanja

U odnosima s institucijama EU-a i njihovim èlanovima, dužnosnicima i ostalim osobljem, subjekti u registru:

 1. moraju uvijek navesti svoje ime i subjekte za koje rade ili koje zastupaju, moraju navesti interese, namjere i ciljeve koje promièu i, prema potrebi, klijente ili èlanove koje zastupaju
 2. moraju jamèiti da neæe dobivati niti pokušati dobiti podatke ili odluke na nepošten naèin ili pribjegavajuæi nepotrebnom pritisku ili neprimjerenom ponašanju
 3. u odnosima s treæim stranama ne smiju se pozivati na svoj službeni odnos s Unijom ili s bilo kojom od njezinih institucija, a znaèenje upisa u registar ne smiju predstavljati lažno na naèin koji bi mogao dovesti u zabludu treæu stranu ili dužnosnike i drugo osoblje EU-a
 4. pri upisu u registar, a zatim i u okviru svojih aktivnosti na koje se primjenjuje registar, moraju osigurati da su, prema njihovim spoznajama, podaci koje pružaju potpuni, ažurirani i ne navode na pogrešne zakljuèke
 5. treæim stranama ne smiju prodavati primjerke dokumenata dobivenih od institucija EU-a
 6. èlanove institucija EU-a, dužnosnike ili ostalo osoblje EU-a, asistente ili pripravnike tih èlanova ne smiju poticati na kršenje pravila i normi ponašanja kojima podliježu
 7. pri zapošljavanju bivših dužnosnika ili ostalog osoblja EU-a, asistenata ili pripravnika èlanova institucija EU-a, moraju poštovati obvezu tih osoba da se po pitanju povjerljivosti pridržavaju pravila i zahtjeva kojima podliježu
 8. moraju se pridržavati svih propisa o pravima i odgovornostima bivših zastupnika u Parlamenta i bivših èlanova Komisije
 9. sve koje zastupaju moraju obavještavati o svojim obvezama prema institucijama EU-a

Pojedinci koji zastupaju ili rade za subjekte registrirane u Europskom parlamentu s ciljem dobivanja osobne, neprenosive iskaznice kojom æe dobiti pristup zgradama Europskog parlamenta moraju:

 1. strogo se pridržavati odredbi pravila 9. te priloga X. i stavka 2. èlanka 2. priloga I. Poslovnika Europskog parlamenta
 2. zajamèiti da je svaka pomoæ u okviru èlanka 2. priloga I. Poslovnika Europskog parlamenta prijavljena u odgovarajuæi registar
 3. kako bi izbjegli moguæe sukobe interesa, dobiti prethodnu suglasnost zastupnika u Parlamentu za svaki ugovorni odnos s pomoænikom zastupnika ili svako zapošljavanje tog asistenta, što nakon toga prijavljuju u registar.