Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Hyvä edunvalvontatapa

Rekisteröityneiden on suhteissaan unionin toimielimiin, niiden jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön

 1. esittäydyttävä aina omalla ja työnantajanaan toimivan tai edustamansa yhteisön tai yhteisöjen nimellä; ilmoitettava valvottavana olevat edut, tavoitteet tai päämäärät ja tarvittaessa eriteltävä asiakkaat tai jäsenet, joita ne edustavat
 2. pidättäydyttävä hankkimasta tai yrittämästä hankkia tietoja tai painostamasta tekemään päätöksiä epärehellisin tai asiattomin keinoin
 3. pidättäydyttävä esittämästä, että niillä on virallisia yhteyksiä unioniin tai sen toimielimiin asioidessaan kolmansien kanssa, sekä pidättäydyttävä antamasta vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä kolmansien ja/tai unionin toimielinten virkamiesten tai muun henkilöstön johtamiseksi harhaan
 4. varmistettava, että rekisteröitymisen ja myöhemmin rekisterin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä annettavat tiedot ovat niiden parhaan ymmärryksen mukaan kattavia ja ajantasaisia ja että ne eivät ole harhaanjohtavia
 5. oltava myymättä kolmansille jäljennöksiä unionin toimielimiltä saamistaan asiakirjoista
 6. pidättäydyttävä houkuttelemasta unionin toimielinten jäseniä, virkamiehiä tai muuta henkilöstöä taikka näiden jäsenten avustajia tai harjoittelijoita toimimaan vastoin heihin sovellettavia käyttäytymissääntöjä
 7. palkatessaan entisiä unionin toimielinten virkamiehiä tai muuta henkilöstöä taikka unionin toimielimen jäsenten avustajia tai harjoittelijoita kunnioitettava näiden velvollisuutta noudattaa sovellettavia sääntöjä ja salassapitovaatimuksia
 8. noudatettava kaikkia Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vahvistamia sääntöjä entisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista
 9. ilmoitettava edustamilleen tahoille velvoitteistaan unionin toimielimiä kohtaan.

Ammatinharjoittajien, jotka edustavat yhteisöjä, jotka ovat rekisteröityneet Euroopan parlamenttiin saadakseen nimellä varustetun kulkuluvan Euroopan parlamentin tiloihin, tai työskentelevät niiden palveluksessa, on

 1. tarkoin noudatettava Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan ja liitteen X määräyksiä sekä liitteessä I olevan 2 artiklan toisen kohdan määräyksiä
 2. varmistettava, että kaikenlainen Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä I olevan 2 artiklan määräysten mukaisesti annettu tuki ilmoitetaan asianmukaiseen rekisteriin
 3. saatava kaikkien eturistiriitojen välttämiseksi ennakolta sen Euroopan parlamentin jäsenen tai niiden jäsenten suostumus, jota tai joita asia koskee, jäsenen avustajan sopimus- tai työsuhteen osalta, ja ilmoitettava tästä rekisteriin.