Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon

Käitumisjuhend

Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad registreeritud:

 1. teatama alati oma nime ja üksuse või üksused, kelle heaks nad töötavad või keda esindavad; teatama huvidest, eesmärkidest või edendavatest eesmärkidest ja vajaduse korral esitama nende klientide või liikmete andmed, keda nad esindavad;
 2. mitte hankima ega üritama hankida teavet või otsust ebaausal teel või surveavalduse või sobimatu käitumisega;
 3. mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele ELi või selle institutsioonidega ega omistama oma registreerimisele vale tähendust eesmärgiga eksitada kolmandaid isikuid või ELi ametnikke või teisi töötajaid;
 4. tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ja ei ole eksitav;
 5. mitte müüma kolmandatele isikutele ELi institutsioonidelt saadud dokumentide koopiaid;
 6. mitte õhutama ELi institutsioonide liikmeid, ELi ametnikke või teisi töötajaid või nende liikmete assistente või praktikante rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -standardeid;
 7. palgates endisi ELi ametnikke või teisi töötajaid või ELi institutsioonide liikmete assistente või praktikante, austama nende töötajate kohustust järgida nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid;
 8. järgima eeskirju, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni endiste liikmete õiguste ja kohustuste kohta;
 9. teavitama neid, keda nad esindavad, oma kohustustest ELi institutsioonide suhtes.

Üksusi esindavad või nende heaks töötavad üksikisikud, kes on Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks väljastada isikliku, mitte edasiantava läbipääsuloa Euroopa Parlamendi ruumidesse, on kohustatud:

 1. täpselt järgima Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 9 ja X lisas, samuti I lisa artikli 2 teises lõigus sätestatut;
 2. neile Euroopa Parlamendi kodukorra I lisa artikli 2 kontekstis antud abi deklareerima sellekohases registris;
 3. võimaliku huvide konflikti vältimiseks saama enne Euroopa Parlamendi liikme assistendiga lepingulise või töösuhte loomist heakskiidu asjaomaselt parlamendiliikmelt või -liikmetelt ning seejärel deklareerima selle registris.