Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού

Κώδικας δεοντολογίας

Στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ, τα μέλη, τους μόνιμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό τους, οι εγγεγραμμένοι οφείλουν:

 1. να δηλώνουν το όνομά τους και τον ή τους φορείς για τους οποίους εργάζονται ή τους οποίους εκπροσωπούν· να δηλώνουν τα συμφέροντα, τους στόχους ή σκοπούς προς προώθηση και, όπου απαιτείται, να διευκρινίζουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν,
 2. να μην αποσπούν ή επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή αποφάσεις με ανέντιμο τρόπο ή με αθέμιτη πίεση ή με ανάρμοστη συμπεριφορά,
 3. να μην προβάλλουν ισχυρισμούς περί επισήμων σχέσεων με την ΕΕ ή οποιοδήποτε από τα όργανά της στις συναλλαγές τους με τρίτους, ούτε να παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της εγγραφής τους προκειμένου να παραπλανήσουν τρίτους ή μόνιμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό της ΕΕ,
 4. να εξασφαλίζουν ότι, στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που εμπίπτουν στο πεδίο του μητρώου είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές,
 5. να μην πωλούν σε τρίτους αντίγραφα ή έγγραφα που έλαβαν από όργανο της ΕΕ,
 6. να μην παρακινούν τα μέλη των οργάνων της ΕΕ, τους μόνιμους υπαλλήλους ή το λοιπό προσωπικό της ΕΕ, ή τους βοηθούς ή ασκουμένους των εν λόγω μελών, να παραβιάζουν τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν,
 7. εάν απασχολούν πρώην μονίμους ή λοιπούς υπαλλήλους της ΕΕ ή βοηθούς ή ασκουμένους των μελών των οργάνων της ΕΕ, να σέβονται την υποχρέωση αυτών να τηρήσουν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για αυτούς,
 8. να τηρούν όλους τους κανόνες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πρώην μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 9. να ενημερώνουν εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα όργανα της ΕΕ.

Τα άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται σε φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την έκδοση προσωπικής μη μεταβιβάσιμης κάρτας εισόδου στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν:

 1. να τηρούν αυστηρώς τις διατάξεις του άρθρου 9 και του Παραρτήματος X, καθώς και του άρθρου 2, παράγραφος 2 του Παραρτήματος I του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 2. να μεριμνούν οι ίδιοι ώστε οποιαδήποτε υποστήριξη παρεχόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δηλώνεται στο οικείο μητρώο,
 3. για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων, να λαμβάνουν την προηγούμενη συγκατάθεση του ή των ενδιαφερομένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς οποιαδήποτε συμβατική ή εργασιακή σχέση με βοηθούς μελών του Κοινοβουλίου, και ακολούθως να το δηλώνουν στο μητρώο.