Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver

Adfærdskodeks

I deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte skal registrerede:

 1. altid opgive deres navn, og hvilket eller hvilke organer de arbejder for eller repræsenterer; de skal opgive, hvilke interesser eller mål og i givet fald hvilke klienter eller medlemmer de repræsenterer
 2. ikke på uhæderlig vis eller ved hjælp af upassende pression eller utilbørlig optræden forsøge at indhente oplysninger eller indvirke på beslutninger
 3. ikke påberåbe sig et formelt tilknytningsforhold til EU eller en EU-institution over for tredjemand eller give falske oplysninger om registreringen på en sådan måde, at tredjeparter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU vildledes
 4. sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende
 5. ikke sælge kopier af dokumenter indhentet fra en EU-institution til tredjemand
 6. ikke forlede EU-institutioners medlemmer, tjenestemænd eller øvrige ansatte eller medlemmers assistenter eller praktikanter til at bryde regler og adfærdsnormer, som gælder for dem
 7. ved ansættelse af tidligere tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU eller tidligere assistenter eller praktikanter for EU-institutionernes medlemmer respektere disses forpligtelse til at rette sig efter regler og krav om fortrolighed, som er gældende for dem
 8. overholde alle bestemmelser om Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tidligere medlemmers rettigheder og ansvar
 9. orientere dem, de repræsenterer, om deres forpligtelser over for EU-institutionerne.

Enkeltpersoner, der repræsenterer eller arbejder for enheder, som har ladet sig registrere ved Europa-Parlamentet med henblik på at få udstedt et personligt adgangskort, som ikke kan overdrages, til Europa-Parlamentets bygninger, skal:

 1. nøje overholde bestemmelserne i artikel 9 i, og bilag X til, samt artikel 2, stk. 2, i bilag I til Europa-Parlamentets forretningsorden
 2. sikre sig, at enhver form for bistand, der ydes inden for rammerne af artikel 2 i bilag I til Europa-Parlamentets forretningsorden, opføres i det pågældende register
 3. med henblik på at undgå mulige interessekonflikter, på forhånd indhente tilladelse fra det eller de pågældende medlemmer af Europa-Parlamentet til ethvert kontrakt- eller ansættelsesforhold for medlemmers assistenter og efterfølgende give oplysninger derom i registeret.