Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení

Kodex chování

V rámci svých vztahů s orgány EU a jejich poslanci, úředníky a jinými zaměstnanci subjekty zapsané v rejstříku:

 1. vždy oznámí své jméno a subjekt či subjekty, pro něž pracují nebo které zastupují; oznámí zájmy, cíle či účely a případně klienty nebo členy, které zastupují;
 2. nezískávají ani se nesnaží získat informace či jakákoli rozhodnutí nečestným způsobem nebo využitím neoprávněného tlaku či nevhodného chování;
 3. při jednání se třetími stranami si nenárokují jakýkoli formální vztah s EU ani s žádným z jejích orgánů a nezkreslují své postavení s ohledem na dopady registrace tak, aby klamaly třetí strany nebo úředníky či jiné zaměstnance EU;
 4. zajistí, aby byly informace, které poskytují při registraci a následně v rámci svých činností spadajících do působnosti rejstříku, podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí úplné, aktuální a nezavádějící;
 5. neprodávají třetím stranám kopie dokumentů získaných od kteréhokoli orgánu EU;
 6. nenavádějí členy/poslance orgánů EU, úředníky nebo jiné zaměstnance EU nebo poslanecké asistenty či stážisty těchto poslanců k tomu, aby jednali v rozporu s pravidly a normami chování, jež se na ně vztahují;
 7. pokud zaměstnávají bývalé úředníky nebo jiné zaměstnance EU nebo poslanecké asistenty či stážisty, respektují povinnost uvedených zaměstnanců dodržovat pravidla a závazek mlčenlivosti, jimž podléhají;
 8. dodržují veškerá pravidla upravující práva a povinnosti bývalých poslanců Evropského parlamentu a členů Evropské komise;
 9. informují jakékoli osoby, jež zastupují, o svých povinnostech vůči orgánům EU.

Fyzické osoby zastupující subjekty, které se v Evropském parlamentu zaregistrovaly za účelem vystavení průkazu na jméno opravňujícího ke vstupu do prostor Evropského parlamentu, nebo pro takové subjekty pracující:

 1. přísně dodržují ustanovení čl. 9 a přílohy X a rovněž ustanovení přílohy I čl. 2 druhého odstavce jednacího řádu Evropského parlamentu;
 2. se ujistí, že veškerá pomoc poskytovaná v kontextu článku 2 přílohy I jednacího řádu Evropského parlamentu je zapsána do příslušného rejstříku;
 3. získají předběžný souhlas dotyčného poslance nebo poslanců Evropského parlamentu, pokud jde o smluvní vztah s asistentem poslance nebo o pracovní poměr, s cílem zabránit možnému střetu zájmů, a následně tento souhlas zanesou do rejstříku.