Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят

Кодекс за добро поведение

В своите отношения с институциите на ЕС и с техните членове, служители и персонал регистриралите се:

 1. винаги се представят по име и по орган или органи, за които работят или които представляват; декларират интересите и целите си и, когато е необходимо, посочват клиентите или членовете, които представляват;
 2. не получават или не се опитват да получат информация или да издействат определено решение по нечестен път или чрез неправомерен натиск или неподобаващо поведение;
 3. не претендират да имат официална връзка с ЕС или с някоя от неговите институции в отношенията си с трети страни и не представят ефекта от регистрацията по подвеждащ начин за трети страни или служители или друг персонал на ЕС;
 4. гарантират, че доколкото им е известно информацията, която предоставят в момента на регистрация и по-късно в рамките на свързаните си с регистъра дейности, е пълна, актуална и не е подвеждаща;
 5. не продават на трети лица копия от документи, получени от институция на ЕС;
 6. не подтикват членове, служители или друг персонал на иституциите на ЕС, или асистенти или стажанти на членовете, към нарушаване на правилата и стандартите за поведение, важащи за тях;
 7. ако наемат бивши служители или друг персонал на ЕС или асистенти или стажанти на членове на институциите на ЕС, се съобразяват със задължението на тези лица да спазват правилата и изискванията за поверителност, които важат за тях;
 8. спазват правилата за правата и задълженията на бивши депутати на Европейския парламент и бивши членове на Европейската комисия;
 9. информират лицата, които представляват, за техните задължения към институциите на ЕС;

Лицата, представящи или работещи за организации, които са се регистрирали в Европейския парламент, за да им бъде издадена лична, непрехвърляема карта за достъп до сградите на Европейския парламент:

 1. спазват стриктно разпоредбите на член 9 и приложение X, както и член 2, параграф втори от приложение I към Правилника за дейността на Европейския парламент;
 2. се уверяват, че всяко съдействие, оказано в контекста на член 2 от приложение I от този Правилник, е декларирано в подходящия регистър;
 3. за да избегнат евентуални конфликти на интереси, получават предварително съгласие от депутат или депутати от Европейския парламент за сключване на договорни отношения или наемане на работа на техен асистент, след което го декларират в Регистъра.