Kommissionen har inrättat registret för att öka insynen i de expertgrupper som hjälper kommissionen att

  • utarbeta lagförslag och politiska initiativ
  • förbereda delegerade rättsakter
  • genomföra EU-lagstiftning, program och politiska initiativ, inklusive samordning och samarbete med medlemsländer och aktörer
  • vid behov i god tid förbereda genomförandeakter innan de skickas till en kommitté i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

I registret finns både kommissionens expertgrupper och liknande organ, dvs. rådgivande organ som inte inrättats av kommissionen utan av EU-lagstiftaren och som har liknande eller samma roll som expertgrupperna och som kommissionen sköter administrativt och ekonomiskt.

För varje expertgrupp innehåller registret värdefull information om bl.a. vilken kommissionsavdelning som har hand om gruppen, dess medlemmar, uppdrag och arbetsuppgifter. Registret innehåller också handlingar som grupperna utarbetar och diskutererar.