Tento register vytvorila Komisia s cieľom poskytnúť prehľad o poradných subjektoch, s ktorými konzultuje:

  • prípravu legislatívnych návrhov a iniciatív v rôznych oblastiach politík (t. j. právo iniciatívy Komisie);
  • prípravu delegovaných aktov;
  • vykonávanie platných právnych predpisov EÚ, programov a politík vrátane koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými subjektmi.

V tomto registri sú uvedené expertné skupiny Komisie, ako aj podobné subjekty, t. j. poradné skupiny, ktoré nie sú vytvorené Komisiou, avšak plnia podobné alebo rovnaké úlohy ako expertné skupiny Komisie a sú spravované a financované Komisiou.

Register poskytuje pre každú skupinu štandardné informácie, napr. útvar Komisie, ktorý skupinu riadi, ciele a úlohy skupiny a členstvo v nej.