Šį registrą Komisija įsteigė, siekdama užtikrinti ekspertų grupių veiklos skaidrumą. Jos padeda Komisijai:

  • rengiant teisės aktų pasiūlymus ir politikos iniciatyvas;
  • rengiant deleguotuosius teisės aktus;
  • įgyvendinant ES teisės aktus, programas ir politiką, taip pat ir rūpinantis šios veiklos koordinavimu ir bendradarbiavimu su ES valstybėmis narėmis bei suinteresuotosiomis šalimis;
  • kai reikia, ankstyvame įgyvendinimo aktų rengimo etape, prieš teikiant juos komitetui, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Registre registruojamos ir Komisijos ekspertų grupės, ir kiti panašūs subjektai, t. y. Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo, o ne Komisijos įsteigti konsultaciniai subjektai, kurie atlieka panašų arba tokį patį vaidmenį kaip Komisijos ekspertų grupės ir kurių administravimu bei finansų valdymu rūpinasi Komisija.

Registre pateikiama vertingos informacijos apie kiekvieną ekspertų grupę, įskaitant ir apie ją administruojantį Komisijos padalinį, taip pat apie jos narius, paskirtį ir užduotis. Registre taip saugomi grupių parengti ir svarstomi susiję dokumentai.