Tähän komission perustamaan rekisteriin kootaan tietoa asiantuntijaryhmistä, jotka avustavat komissiota seuraavissa tehtävissä:

  • säädösehdotusten ja poliittisten aloitteiden laatiminen
  • delegoitujen säädösten valmistelu
  • EU:n lainsäädännön, politiikan ja ohjelmien täytäntöönpano sekä siihen liittyvä koordinointi ja yhteistyö EU-maiden ja sidosryhmien kesken
  • tarvittaessa täytäntöönpanosäädösten varhainen valmistelu ennen kuin ne saatetaan komitean käsiteltäviksi asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Rekisterissä luetellaan sekä komission asiantuntijaryhmät että muut vastaavanlaiset elimet, ts. sellaiset neuvoa-antavat elimet, jotka on perustanut unionin lainsäätäjä eikä komissio, mutta joilla on täysin tai osin sama rooli kuin komission asiantuntijaryhmillä ja joita komissio johtaa hallinnollisesti ja taloudellisesti.

Rekisterissä on kustakin asiantuntijaryhmästä keskeiset tiedot, esimerkiksi ryhmän toiminnasta vastaava komission yksikkö sekä ryhmän jäsenet, tarkoitus ja tehtävät. Se sisältää myös tärkeimmät ryhmien laatimat ja käsittelemät asiakirjat.

Etusivu   -   Sivun alkuun