Kommissionen har inrättat registret för att ge en översikt över de rådgivande organ som hjälper till med följande:

  • Att utarbeta lagförslag och politiska initiativ (kommissionens initiativrätt).
  • Att förbereda delegerade rättsakter.
  • Att genomföra gällande EU-lagstiftning och pågående program och politiska initiativ, inklusive samordning och samarbete med medlemsländerna och aktörerna.

I registret finns både kommissionens expertgrupper och liknande grupper, t.ex. rådgivande grupper som kommissionen inte har tillsatt men som har liknande eller samma roll som expertgrupperna och som kommissionen sköter administrativt och ekonomiskt.

För varje grupp finns bland annat uppgifter om vilken avdelning i kommissionen som har hand om gruppen, gruppens uppdrag, arbetsuppgifter och medlemmar.