Tento register vytvorila Komisia s cieľom zabezpečiť transparentnosť expertných skupín, ktoré pomáhajú Komisii v súvislosti s:

  • prípravou legislatívnych návrhov a politických iniciatív,
  • prípravou delegovaných aktov,
  • vykonávaním právnych predpisov EÚ, programov a politík vrátane koordinácie a spolupráce s členskými štátmi EÚ a zainteresovanými subjektmi,
  • včasnou prípravou vykonávacích aktov pred ich predložením výboru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (ak je to potrebné).

V tomto registri sú uvedené expertné skupiny Komisie, ako aj podobné subjekty, t. j. poradné subjekty zriadené zákonodarnými orgánmi EÚ (nie Komisiou), ktoré plnia podobné alebo rovnaké úlohy ako expertné skupiny Komisie a sú spravované a financované Komisiou.

Register poskytuje cenné informácie aj o útvare Komisie, ktorý zabezpečuje chod príslušnej expertnej skupiny, ako aj o jej členoch, cieľoch a úlohách. Register obsahuje taktiež dokumenty, ktoré skupiny pripravujú a o ktorých rokujú.