Chuir an Coimisiún an Clár seo ar bun chun trédhearcacht a chinntiú i dtaca leis na sainghrúpaí a thugann cúnamh don Choimisiún maidir le:

  • tograí reachtacha agus tionscnaimh bheartais a ullmhú;
  • gníomhartha tarmligthe a ullmhú;
  • reachtaíocht, cláir agus beartais an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme, comhordú agus comhar leis na Ballstáit agus le páirtithe leasmhara san áireamh;
  • nuair is gá, gníomhartha tarmligthe a ullmhú ag céim luath, sula gcuirtear faoi bhráid an choiste iad i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Sa Chlár tá liosta de shainghrúpaí an Choimisiúin agus eintitis eile den sórt céanna, i.e. eintitis chomhairliúcháin a bhunaigh reachtóir an Aontais, seachas an Coimisiún, a bhfuil ról acu atá cosúil nó comhionann le ról shainghrúpaí an Choimisiúin agus arb é an Coimisiún atá á riaradh agus a dhéanann bainistiú airgeadais orthu.

Tá eolas tábhachtach faoi gach sainghrúpa sa Chlár, ar nós cén Ard-Stiúrthóireacht den Choimisiún atá á reáchtáil, cé hiad na baill, cén misean agus cé na cúraimí atá aige. Tá na doiciméid ábhartha a chuireann na grúpaí i dtoll a chéile agus a phléann siad sa Chlár freisin.

Baile   -   barr