Selle registri lõi Euroopa Komisjon, et tagada järgmistes valdkondades teda abistavate eksperdirühmade läbipaistvus:

  • seadusandlike ettepanekute ja poliitikaalgatuste ettevalmistamine;
  • delegeeritud õigusaktide ettevalmistamine;
  • ELi õigusaktide, programmide ja poliitika rakendamine ning sellealane kooskõlastamine ja koostöö liikmesriikide ning sidusrühmadega;
  • vajaduse korral rakendusaktide ettevalmistamine varases etapis enne määruse (EL) nr 182/2011 kohaselt komiteele esitamist.

Register hõlmab nii komisjoni eksperdirühmi kui ka teisi sarnaseid üksusi, näiteks nõuanderühmi, mida ei ole loonud komisjon, vaid liidu seadusandja, kuid millel on sarnane või identne ülesanne komisjoni eksperdirühmadega ning mida haldab ja toetab rahaliselt komisjon.

Iga eksperdirühma kohta on registris palju väärtuslikku teavet, sealhulgas rühma juhtiv komisjoni osakond ning rühma liikmed, eesmärk ja ülesanded. Register sisaldab ka rühmade koostatud või arutatavaid dokumente.

Avaleht   -   üles