Komise zřídila tento rejstřík, aby měla přehled o subjektech, které může konzultovat v případě, že potřebuje:

  • připravit legislativní návrhy a politické iniciativy (právo Komise na legislativní iniciativu)
  • připravit akty v přenesené pravomoci
  • provést stávající právní předpisy EU a realizovat její programy a politiky (včetně koordinace a spolupráce s členskými státy a zainteresovanými subjekty).

Rejstřík zahrnuje jak expertní skupiny Komise, tak jiné podobné subjekty (např. poradní skupiny), které Komise sice nezřídila, ale které spravuje a financuje a které mají podobnou nebo stejnou úlohu jako její expertní skupiny.

O každé skupině jsou v rejstříku uvedeny základní informace, jako jsou útvar Komise, který skupinu řídí, počet osob ve skupině, její poslání, úkoly apod.